logo
2014 - 2015 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Güz Ara Sınav
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
2.
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Olduğu gibi kabul edilmez
Soru Açıklaması
3.
Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak anılan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Üst Sınıf
Soru Açıklaması
4.
Üç kişiden oluşan gruba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Triad
Soru Açıklaması
5.
Çatışma kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çatışma kuramcılarına göre insan toplumları, düzenli ve sistemli bir biçimde var olan, paylaşılan değer, inanç ve çıkarlardan oluşmuş düzenli bir yapıya sahiptir.
Soru Açıklaması
6.
Beşeri alandaki kültür aşağıdakilerden hangisinin ürünüdür?
Doğru Cevap: "C" Eğitim süreci
Soru Açıklaması
7.
I. Toplulukçu değer ve normlar egemendir.

II. Kadınsı değerler biraz daha ön plandadır.

III. Güç mesafesi fazladır.

IV. Belirsizlikten kaçınma eğilimi fazladır.

 

Yukarıdakiler den hangileri Türkiye'de kültür bağlamının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
8.
Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve manevi ögelerle, başka kültürlerden birey ve grupların, belli bir kültürel etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda her ikisinin de değişmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kültürleşme
Soru Açıklaması
9.
Diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Humbolt
Soru Açıklaması
10.
Talcott Parsons'a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin temel fonksiyonlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Çocukların birincil sosyalizasyonu
Soru Açıklaması
logo
2014 - 2015 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Güz Ara Sınav
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
11.
Gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İnanç
Soru Açıklaması
12.
Türkiye'de en fazla sayıda kişinin ikamet ettiği il aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstanbul
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aileler insan kişilikleri üreten fabrikalardır.
Soru Açıklaması
14.
Türkiye'de cinsiyete göre ilk evlenme yaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Evlilikler en çok 18-24 yaş arası kadın ve erkekler arasında yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
15.
Nadide Karkıner'e göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımındaki yapısal ilişkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ataerkil geniş aile
Soru Açıklaması
16.
Eğitim Kurumunun işlevinin, toplumsal sürekliliğin sağlanması için gerekli norm ve değerlerin aktarılması olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşlevselci Yaklaşım
Soru Açıklaması
17.
Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Örgün eğitim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki eğitim sisteminin temel sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Okul ve öğretmen fazlalığı
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'de mektep-medrese şeklinde ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru Açıklaması
20.
I.   Darülfünun

II.  İdadiye

III. Sultaniye

 

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'ndeki Avrupa tipi laik okullar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: