logo
Açık Öğretim Fakültesi - Yönetim Bilişim Hizmetleri
2017-2018 Hukukun Temel Kavramları Güz Dönemi Ara Sınavı
1.

Sosyal düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Sosyal düzen kurallarının ayırt edici özelliği maddi yaptırıma sahip olmalarıdır.
Soru Açıklaması
2.

T.C. Anayasasına göre Anayasada değişiklik teklifi yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı talebi gerekir?

Doğru Cevap: "B" 184
Soru Açıklaması
3.

Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Görgü Kuralları
Soru Açıklaması
4.

Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İptal edilebilirlik
Soru Açıklaması
5.

Kıyas'ın uygulama alanı bulamadığı hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ceza hukuku
Soru Açıklaması
6.

Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı olan kurallara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
Soru Açıklaması
7.

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması halinde ortaya çıkan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İptal
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Yargı İçtihadı
Soru Açıklaması
9.

TBMM ------- bakımından, Bakanlar Kurulu ------- bakımından, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise ------- bakımından yaratıcı kaynak niteliğindedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" Kanunlar - tüzükler - yönetmelikler
Soru Açıklaması
10.

Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Yaptırım
Soru Açıklaması
logo
Açık Öğretim Fakültesi - Yönetim Bilişim Hizmetleri
2017-2018 Hukukun Temel Kavramları Güz Dönemi Ara Sınavı
11.

Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı illerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Eskişehir
Soru Açıklaması
12.

Osmanlı Hukukunda askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki davalara bakmakla görevlendirilen hâkim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kazasker
Soru Açıklaması
13.

Fıkhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkilerini inceleyen bölümüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Muâmelât
Soru Açıklaması
14.

İdari yargıdaki en üst yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Danıştay
Soru Açıklaması
15.

İngiliz Hukukunda parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsayan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Statute law (yasa hukuku)
Soru Açıklaması
16.

Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Tedvin
Soru Açıklaması
17.

İslam Hukukunda İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Şeriat
Soru Açıklaması
18.

Anayasa Mahkemesi ------- üyeden oluşur. Bu üyeler ------- yıl için seçilirler.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "D" 17, 12
Soru Açıklaması
19.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sayıştay
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hakimden oluşan ve heyet halinde çalışan toplu mahkemelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Asliye hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.