logo
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2017 - 2018 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU
1.
Kanunların yorumunda kanun koyucunun subjektif iradesinin dikkate alındığı yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarihsel yorum
Soru Açıklaması
2.
Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yaptırım
Soru Açıklaması
3.
İslam Hukukunda öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kısas
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki Özel Hukuk mahkemelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" İcra Mahkemesi
Soru Açıklaması
5.
Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hakkın kazanılması
Soru Açıklaması
6.
Malike sahip olduğu eşyayı kullanma, ondan yararlanma ve onunla ilgili her türlü maddi ve hukuki tasarrufta bulunma yetkilerini veren ayni hakka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mülkiyet hakkı
Soru Açıklaması
7.
Hakkın korunmasında ispat yükü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İspat yükünün yerine getirilmesi yazılı şekle tabidir.
Soru Açıklaması
8.
Bir davada taraflardan birinin diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi vakıanın (olgunun) doğruluğunu bildirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkrar
Soru Açıklaması
9.
Hukuk yargılamasında mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tespit davası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hakların ayrımında sosyal ve ekonomik kamu hakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Eğitim ve öğretim hakkı
Soru Açıklaması
logo
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2017 - 2018 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU
11.
Bir kimsenin malvarlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sebepsiz zenginleşme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki özel haklardan hangisi bir başkasına devredilebilir niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Telif hakkı
Soru Açıklaması
13.
Miras Hukuku'na göre ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin vasiyetname düzenleyebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak (klasik) haklar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Dilekçe hakkı
Soru Açıklaması
15.
Eşya Hukuku'nda kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Elbirliği mülkiyeti
Soru Açıklaması
16.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku'nun dalları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Miras Hukuku
Soru Açıklaması
18.
Ticaret Şirketleri Hukuku ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Limited şirket şahıs şirketidir.
Soru Açıklaması
19.
Türk Ceza Kanununa göre aksi belirtilmeyen hallerde süreli hapis cezasının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 20 yıl
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk'un dalları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sigorta Hukuku
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.