logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2012 - 2013 Güz Dönemi Ara Sınavı
1.
Aşağıdakilerden hangisinde pazarlama karması (pazar sunumu) ile ifade edilen unsurlar doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ürün, fiyat, dağıtım, pazarlama iletişimi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden bağımsız kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Pazarlama aracıları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörler içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İlgilenim düzeyi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme için pazarın sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Planlanabilirlik
Soru Açıklaması
6.
Anakütlenin tamamını temsil etmek için söz konusu anakütleden alınan küçük gruba ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Örnek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “Modern Pazarlama Anlayışı” yaklaşımlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama yönetimi yaklaşımı
Soru Açıklaması
8.
Müşterinin markada algıladığı değer ile ne ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bir üründen algılanan toplam fayda karşılığında fedakârlık etmeye hazır olduğu toplam maliyeti
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklinde gerçekleştirilen hedef pazar stratejisidir?
Doğru Cevap: "C" Farkılılaştırılmamış pazarlama
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, üretilecek ürünün rengi, ambalajı ve boyutlarının belirlenmesiyle elde edilen faydayı ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Şekil
Soru Açıklaması
logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2012 - 2013 Güz Dönemi Ara Sınavı
11.
Kadınların iş hayatında aktif olarak rol almaları, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları ve “ev hanımı” rolünden gittikçe uzaklaşmaları hangi çevresel faktör başlığı altında incelenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kültürel çevre
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasına (pazar sunumu) getirilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama karması kavramı pazarı değişken olan bir yapı içerisinde kabul etmektedir.
Soru Açıklaması
13.
Yasama  tarafından gündemde olmayan ama işletmeleri rahatlatacak veya rekabet güçlerini artıracak yeni kanun önerileri getiren işletmeler nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Proaktif işletmeler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut pazardayeni ürünlerle büyüme stratejisidir?
Doğru Cevap: "D" Ürün geliştirme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma sürecinin adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Seçenekleri değerlendirme
Soru Açıklaması
16.
I. Üreticiler pazarı
II. Aracılar pazarı
III. Kâr amacı gütmeyen kurumlar pazarı
IV. İşletmeler pazarı

Yukarıdakilerden hangileri endüstriyel pazar türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler pazarı için doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" Günlük işletme faaliyetlerini sürdürmek için ürün ve hizmet talep eden işletmelerdir.
Soru Açıklaması
18.
Pazarlama amaç ve hedeflerine verimli, etkin ve etkili bir şekilde ulaşılması amacıyla pazarlama plan ve programlarının uygulanması ve kontrolünü kapsayan sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Pazarlama yönetimi
Soru Açıklaması
19.
Satın alma karar türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Rutin karar, günlük olarak alışılagelmiş davranışa dayalı satın alma karar türüdür
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik çevrenin kapsadığı konu başlıklarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Nanoteknoloji, biyoteknoloji, fiberoptik ve suni zeka gibi konular
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.