logo
AÖF : 2012 - 2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Güz Ara Sınav
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
1.
Aşağıdakilerden hangisi pozitivist sosyolojinin temel ilkelerini Türkiye'ye aktarırken çalışmalarında saltanat, hilafet, batılılaşma, halkçılık, demokrasi ve laiklik gibi konuları ele almış bir sosyologtur?
Doğru Cevap: "C" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
2.
Toplumda zayıf ilişkilerin önemine değinirken zayıf bağ ilişkisi içindeki bireylerin güçlü ilişkiler ağı içindeki bireylerden daha fazla bilgiye ulaşabildiklerini ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Granovetter
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş bir statüdür?
Doğru Cevap: "C" Yaşlı Olmak
Soru Açıklaması
4.
Evrimci sentez kuramında aşağıdaki kuramlardan hangileri yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Çatışma-fonksionalist
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi sosyal alışveriş kuramında temel öneme sahip kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Karşılıklılık
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 2011 Dünya Değerler Araştırması'nda Türkiye için tespit edilen sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Komşu olarak istenmemede göçmen ve yabancı işçiler ilk sırayı almaktadır.
Soru Açıklaması
7.
Kültürü tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pareh
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hofstede'in kültür araştırması sonuçlarına göre kadınsı (dişil) toplumlardaki temel davranış özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Başarı ve ilerlemeye yöneliktir.
Soru Açıklaması
9.
Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim sonunda, asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yeni bir bileşime ulaşılması kültür süreçleri ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kültürlenme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün ögeleri arasında amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren genel ve soyut kavramlardan oluşan standartlardır?
Doğru Cevap: "E" Değerler
Soru Açıklaması
logo
AÖF : 2012 - 2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Güz Ara Sınav
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
11.
Aşağıdakilerden hangisi F.Engels'e göre tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıkış nedenidir?
Doğru Cevap: "A" Özel Mülkiyet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons'ın yetişkin kişiliklerin sabitlenmesi olarak ele aldığı işleve karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Evlilik ilişkisi ve çiftin birbirlerine sağladıkları duygusal güvenlik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Tahire Erman'a göre kadınların kente göç etmek isteklerini artıran faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kocalarından uzaklaşmaları
Soru Açıklaması
14.
Bireylerin işbölümü içerisindeki yerlerinin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değiştiği ve daha çok tarımsal alanlarda görülen hane biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küçük meta üreticisi hane
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz Türkiye'sinde en fazla görülen aile tipidir?
Doğru Cevap: "C" Çekirdek aile
Soru Açıklaması
16.
Bireylerin ya da grupların eğitim başarısı ve sosyal statülerine ailenin geçmişinin ve eğitimin katkısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kültürel Sermaye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Cumhuriyet döneminin eğitim politikalarının öncelikli hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ulusal bilinci ve ekonomik kalkınmayı geliştirmek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma kuramının eğitimle ilgili temel ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim toplumda var olan eşitsizlikleri yeniden üreten ve meşrulaştıran bir kurumdur.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın eğitime ilişkin temel görüşlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel yetenek ve çaba, toplumsal kökenden daha önemlidir.
Soru Açıklaması
20.
Eğitim kurumunun toplumun "kültürel yeniden üretim" sürecini sağladığı "habitus" (alışkanlık) ve "kültürel sermaye" gibi özel kavramlarla açıklayan kuramcı/kuramcılar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pierre Bourdieu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.