logo
AÖF : 2013 - 2014 Devlet Bütçesi Güz Dönemi Ara Sınavı
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
1.
Devlet bütçesini, kamu gelirleri ile giderlerinin önceden verilmiş iznini kapsayan bir tasarruf olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rene Stourm
Soru Açıklaması
2.
Devlet bütçesinin halkın istekleriyle uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olarak kullanılması aşağıdaki hangi bütçe işlevinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Siyasal
Soru Açıklaması
3.
Klasik anlamda bütçenin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kamu kurum ve kuruluşlarının, belirli bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden, bunların uygulanmasına önceden izin veren hukuki bir dökümandır.
Soru Açıklaması
4.
Dışsallıkla mücadelede aşağıdaki hangi bütçe işlevi kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kaynak tahsisinde etkinlik
Soru Açıklaması
5.
Ödemeler dengesini sağlamada kullanılan yöntemler aşağıdaki hangi bütçe işlevinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik istikrar
Soru Açıklaması
6.
Tüm gelir ve giderlerinin bir bütün olarak görülmesi ve böylece bütçe denetiminin en iyi biçimde yapılmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birlik ilkesi
Soru Açıklaması
7.
Devri Bütçe Kuramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Alvin Harvey Hansen
Soru Açıklaması
8.
"Bütçe kanununa, bütçe dışında hiçbir hüküm konulamaz" ifadesi 1982 Anayasası'nın kaçıncı maddesinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" 161
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin, "iyi uygulamalar Tüzüğü"'nde mali saydamlıkla ilgili desteklenmesini istediği dört temel ilkeden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesi
Soru Açıklaması
10.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen üç yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
Soru Açıklaması
logo
AÖF : 2013 - 2014 Devlet Bütçesi Güz Dönemi Ara Sınavı
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
11.
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında üçüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Raporlama
Soru Açıklaması
12.
Yatırım bütçesinin en eski ve gelişmiş uygulama örneği aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmüştür?
Doğru Cevap: "B" İsveç
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi torba bütçeleme sistemine getirilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devlet muhasebe sistemini iyileştirememesi
Soru Açıklaması
14.
Gelecek yıl bir kamu örgütünün neyi, ne kadar satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını tahmin etmeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Klasik bütçeleme
Soru Açıklaması
15.
Koruyucu sağlık hizmetleri          100.000

Aşılama hizmetleri                          50.000

Sağlık taraması hizmetleri             40.000

Sağlık bilinçlendirme hizmetleri   10.000


Yukarıdaki bütçe örneği hangi bütçe sistemiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Program
Soru Açıklaması
16.
Tahmin edilecek değişkeni etkilediği düşünülen faktörlere  göre tahmin yapan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Regresyon yöntemi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki program analiz tekniklerinden hangisi niteldir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik analiz
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yön eylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Stratejik Yönetim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Teknik sorunlar
Soru Açıklaması
20.
Bir sonraki yıl, kağıt ihtiyacı için ne kadar kağıt kullanılacağının ve kağıt fiyatının ne kadar olacağı tahmin edilmesinden sonra kağıt için ödenek miktarını tahmin eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Birim maliyete dayalı yöntem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.