logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2013 - 2014 Güz Dönemi Ara Sınavı
1.
Pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yer-Zaman-Şekil-Mülkiyet
Soru Açıklaması
2.
Pazarlama kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Pazarlama, sadece satış faaliyetlerinden ibarettir.
Soru Açıklaması
3.
Malların satın alındığı değil de, satıldığı kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?
Doğru Cevap: "A" Satış yaklaşımını
Soru Açıklaması
4.
I. Değişim için en az bir tarafın olması
II. Her iki tarafa birden fayda sağlaması
III.Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde
yapması
IV.Taraflar arası iletişimin olması

Yukarıdakilerden hangileri pazarlamada değişimin yaşanabilmesi için gerekli olan koşullardandır?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
5.
Pazarlamaya yönelik bakış açılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Alp-Germen bakış açısı pazarlama faaliyetlerini işletme fonksiyonu olarak görür
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırması süreci aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Troy analiz testinin oluşturulması
Soru Açıklaması
7.
Birincil veri kaynaklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tanımsal araştırmalar sadece araştırma değişkenlerini ortaya koyar
Soru Açıklaması
8.
Pazarlama araştırmalarında kullanılan kalitatif çalışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Odak grup görüşmeleri ile incelenen konuya ilişkin derin güdüler ortaya çıkarılmaya çalışılır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın makro çevre faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Rakipler
Soru Açıklaması
10.
Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" PBS, üretilen bilgilerin istenen zaman ve arzu edilen formda karar alma sürecinde kullanılmak üzere yönetime sunulmasını sağlar
Soru Açıklaması
logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2013 - 2014 Güz Dönemi Ara Sınavı
11.
Ürün ve Hizmetlerin kişisel tatmin ya da kullanım için satın alındığı pazarlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tüketici Pazarı
Soru Açıklaması
12.
Endüstriyel pazar yapısı ve talebin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Endüstriyel pazardaki talep kısa dönemli fiyat değişikliklerinden etkilenir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarlarda satın alma kararını etkileyen etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Satıcının medeni durumu
Soru Açıklaması
14.
Tüketici pazarında ürünü kullanan ya da tüketen kişi ya da kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Son kullanıcı
Soru Açıklaması
15.
Bir toplumun aynı değerleri, ilgileri, hayat tarzını ve davranış biçimini benimsemiş nisbi olarak homojen alt bölümlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal Sınıf
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçimindeki belirleyici faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletme sahibinin eğitim durumu
Soru Açıklaması
17.
Mevcut ürünler ile yeni pazara açılma ürünpazar bağlamındaki pazarlama stratejilerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Pazar geliştirme
Soru Açıklaması
18.
Rekabet avantajı sağlamak amacıyla ürüne ilişkin beklenti ya da fayda içeren bir özellik çerçevesinde, tüketici zihninde işletme, ürün ya da marka bağlamında yer edinme çabasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Konumlandırma
Soru Açıklaması
19.
Tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklindeki pazar bölümlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Farklılaştırılmamış pazarlama
Soru Açıklaması
20.
Pazardaki potansiyel alıcıları onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Pazar bölümlendirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.