logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2016 - 2017 Güz Dönemi Ara Sınavı
1.
I. Değer kavramında müşteri tarafından algılanan değer ve işletmeler açısından müşteri değeri olmak üzere iki taraf bulunmaktadır.
II. İmaj faydası, müşterinin markada algıladığı toplam fayda unsurları arasında yer alır.
III. Değer, insanların bir ürüne yönelik kendi inanç ve beklentileriyle ilişkili yargılardır.
IV. Değer kavramı ve değer yaratma günümüzün en yeni ve moda eğilimi olarak işletmelerin karşısına
çıkmaktadır.

Değer kavramıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Ne üretirsem satarım kanısında olan pazarlama yöneticisi, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemiştir?
Doğru Cevap: "C" Üretim yaklaşımını
Soru Açıklaması
3.
I. Değişim için en az iki tarafın olması
II. Taraflar arası iletişimin olması
III. Her iki tarafa birden fayda sağlaması
IV. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde yapması

Yukarıdakilerden hangileri pazarlamadaki değişimin yaşanması için gerekli olan koşullardandır?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yöneticilerinin ileriyi görememesi ve kısa vadeli düşünerek hareket etmesiyle alakalı bir kavramdır?
Doğru Cevap: "D" Pazarlama miyopluğu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin algıladığı değeri artırma doğrultusunda stratejiler benimseyen işletmelerin güçlü olduğu alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İletişimi zayıflatmak
Soru Açıklaması
6.
Pazarlama araştırma sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Verilerin analizi ve yorumlanması
Soru Açıklaması
7.
İşletme ile pazar arasında mal ve hizmet akışına doğrudan yardım eden toptancı ve perakendeci gibi bağımsız kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Pazarlama aracıları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Sistematik örnekleme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mikro
çevresi içinde yer alan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tedarikçiler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamacılara pazarlama çevresindeki önemli değişiklikleri ve bunların işletme üzerindeki etkilerini tahmin etmek için önerilen dört aşamalı modelde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İlksel stabil raporlama
Soru Açıklaması
logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2016 - 2017 Güz Dönemi Ara Sınavı
11.
Endüstriyel satın alımlardaki ürüne ilişkin niteliklerin belirlenme aşamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi, endüstriyel alıcı satın alma karar sürecinin son aşamasını oluşturur
Soru Açıklaması
12.
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve hizmetleri kullanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tüketim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın almada kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hcpac sistemi
Soru Açıklaması
14.
I. Çok sayıda satıcı vardır.
II. Çok aşamalı dağıtım kanalları vardır.
III. Çok sayıda ürün çeşidi vardır.
IV. Çok sayıda alıcı vardır.

Tüketici pazarlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
15.
Tüketici satın alma davranışını etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerden biri olan sosyal sınıfın özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kısa süreli bir gruplanmadır.
Soru Açıklaması
16.
Tek bir pazar bölümüne odaklanma şeklinde gerçekleştirilen hedef pazar stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yoğunlaştırılmış pazarlama
Soru Açıklaması
17.
Ürün-pazar bağlamında, mevcut pazara yeni ürünlerle hitap edilmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ürün geliştirme
Soru Açıklaması
18.
I. Kontrol ve geri besleme
II. Uygulama
III. Durum analizi yapma
IV. Pazarlama amaç ve hedeflerini oluşturma

Yukarıdakilerden hangileri stratejik pazarlama planlaması sürecinin öğelerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
19.
Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uygun pazarlama programının seçimi
Soru Açıklaması
20.
Pazardaki potansiyel alıcıları, onların ihtiyaçlarının ortak özellikleri ve pazarlama çabalarına vermiş oldukları tepkilerinin benzerliklerine göre gruplama çabasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Pazar bölümlendirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.