logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı
1.
İki ya da daha fazla taraf arasında psikolojik, sosyal ve diğer soyut varlıkların karşılıklı el değiştirmesi aşağıdaki değişim türlerinin hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Sembolik değişimi
Soru Açıklaması
2.
Tüketicilerin istediği anda bir mal ve/veya hizmeti satın almasının sağlanması pazarlamanın aşağıdaki faydalarından hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Zaman faydasını
Soru Açıklaması
3.
Pazarlama kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Pazarlama faaliyetleri sadece işletme içindeki faaliyetleri kapsar.
Soru Açıklaması
4.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre; aşağıdakilerden hangisi fizyolojik ihtiyaçlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Barınma
Soru Açıklaması
5.
I. Değişim için en az bir tarafın olması
II. Her iki tarafa birden fayda sağlaması
III. Her bir tarafın değişimi gönüllü bir şekilde
yapması
IV. Taraflar arası iletişimin olması

Yukarıdakilerden hangileri pazarlamada değişimin yaşanabilmesi için gerekli olan koşullardandır?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın mikro çevre faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Teknolojik Çevre
Soru Açıklaması
7.
Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" PBS, üretilen bilgilerin istenen zaman ve arzu edilen formda karar alma sürecinde kullanılmak üzere yönetime sunulmasını sağlar.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynaklarının faydalarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Maliyet açısından birincil araştırmaya kıyasla ucuzdur.
Soru Açıklaması
9.
Pazarlama araştırması sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması
Soru Açıklaması
10.
Pazarlama araştırmalarındaki veri toplama tekniklerinden biri olan anket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yüz yüze anket en az maliyetli anket ile veri toplama tekniğidir.
Soru Açıklaması
logo
Açık Öğretim Fakültesi - Pazarlama Yönetimi
2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı
11.
Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma karar sürecinin ilk aşamasını oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Problemin farkına varma
Soru Açıklaması
12.
Endüstriyel satın alma yöntemleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Tetkik, ürün standart olmadığında kullanılır
Soru Açıklaması
13.
Alıcının sık sık satın almadığı ancak bir takım bilgi ve tecrübeye sahip olduğu ürün için daha önceki markayı satın alma olasılığı yüksek de olsa diğer markalar üzerinde de durduğu satın alma durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sınırlı karar verme
Soru Açıklaması
14.
Tüketiciler pazarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sınırlı sayı ve çeşitlilikte ürün vardır.
Soru Açıklaması
15.
Nesilden nesile geçen ve toplumun üyeleri tarafından paylaşılan inanç, değer ve gelenekler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmedeki davranışsal değişkenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kullanım sıklığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarın seçilmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rakip firmalardaki yöneticilerin eğitimsel özellikler
Soru Açıklaması
18.
Ürün-pazar bağlamında; mevcut ürünler ile yeni pazarlara açılma, aşağıdaki pazarlama stratejilerinden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Pazar geliştirmeyi
Soru Açıklaması
19.
Tek bir ürünle pazarın tamamına hitap etme şeklindeki pazar bölümlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Farklılaştırılmamış pazarlama
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kontrolü türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yabancı yönetici sayısı kontrolü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.