logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
1.
Aktif öğrenme yaklaşımını benimseyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?
Doğru Cevap: "C" Öğrenme düzeyi için öğretime ayrılacak zamanı önceden belirlemesi
Soru Açıklaması
2.
Bir fen bilgisi öğretmeni “Destek ve Hareket” konusunu bir bez parçası ve bükülebilir tel yardımıyla işlemektedir. Öğretmen, öğretim esnasında;

* Bez parçasının dik durmasını nasıl sağladık?

* Tel adama son şeklini veren ne olabilir?

* Telin görevini vücudumuzdaki hangi yapı üstlenmektedir? şeklinde sorular yöneltmiştir.

Buna göre öğretmen, aşağıdaki strateji veya modellerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Buluş yoluyla öğretim
Soru Açıklaması
3.
Öğretmen hayat bilgisi dersinde “Okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.” kazanımı çerçevesinde bir dizi etkinlik yaptıktan sonra öğrencilerin okulda kullandığı mekânların resimlerini göstermiş ve öğrencilere “Dikkatli olmadığımız takdirde bu mekânlardan hangileri, sağlığımız için ne gibi tehditler oluşturabilir?” sorusunu yöneltmiştir.

Bu etkinliğin amacı, Gagne’nin öğretme durumları modeline göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Performansı ortaya çıkarma
Soru Açıklaması
4.
Bir dersin;

* genel çerçevesinin çizilmesinde,

* öğrenci ve öğretmenin rollerinin belirlenmesinde,

* amacın gerçekleştirilmesine yönelik işlemlere karar verilmesinde

aşağıdakilerin hangisi temel belirleyicidir?
Doğru Cevap: "D" Öğretim stratejisi
Soru Açıklaması
5.
Elif Öğretmen öğrencilerinin hazırladığı proje sunumundan sonra öğrencilerine:

* Proje sürecinde ne gibi güçlükler yaşadınız?

* Proje sunumunuzda yaptığınız hataları bir sonraki sunumda nasıl düzelteceksiniz?

* Proje sonunda elde ettiğiniz ürün sizce daha fazla geliştirilebilir mi? gibi sorular yöneltir.

Buna göre Elif Öğretmen öğrencilerinde aşağıdaki becerilerden öncelikle hangisini geliştirmeyi amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yansıtıcı düşünme
Soru Açıklaması
6.
Ahmet Öğretmen, öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çözüm üretilmesi istenilen problem veya gereksinimi öğrencilerle birlikte belirler ve öğrencilerin problem durumuyla ilgili çalışmalarını bırakıp bir süre sosyal bir etkinliğe katılarak rahatlamalarını ister.

Buna göre Ahmet Öğretmen yaratıcı düşünme becerisi geliştirmede aşağıdaki aşamalardan hangisini uygulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Kuluçka
Soru Açıklaması
7.
Bir öğretmen, öğrencilerine “Türkiye’de trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır?” sorusunu yönelterek 15 dakika boyunca öğrencilerinin görüş ve düşüncelerini söylemelerini ve bunları iki öğrencinin tahtaya yazmasını istemiştir. Daha sonra yazılan bu görüş ve düşünceleri sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte değerlendirmiştir.

Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Beyin fırtınası
Soru Açıklaması
8.
Bir sosyal bilgiler öğretmeni, derste insanların ülkelerindeki iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarına ve bununla birlikte yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlemiştir. Kendi aralarında konuşmalarını engellemek için öğrencilerini daire şeklinde oturtup onlara konuyla ilgili getirdiği videoyu izletmiş, sorular yöneltmiş ve konuşmak isteyen öğrencilere söz hakkı vermiştir. Cevaplar tamamlandıktan sonra da konuyu özetlemiştir.

Buna göre öğretmen konuşma halkası yöntem veya tekniğini uygularken aşağıdakilerin hangisinde hata yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Konuşacak öğrencinin seçiminde
Soru Açıklaması
9.
Bir ilkokul öğretmeni müzik dersinde “Bulut Olsam” şarkısını öğretmek için şarkının klibini öğrencilere izletir. İzleme esnasında her mısrada kaydı durdurarak öğrencilerin tekrar etmesini sağlar. En sonunda öğrencilere klibi bütün olarak izletir ve şarkıyı söyleterek dersi bitirir.

Buna göre öğretmen aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Gösterip yaptırma
Soru Açıklaması
10.
Selin Öğretmen matematik dersinde geometrik cisimler konusunu eş zamanlı çoklu faaliyetler biçiminde düzenleyerek öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedeflemiştir. Öncelikle sınıfın farklı yerlerinde etkinlik köşeleri oluşturmuş ve gerekli araç gereçleri hazırlamıştır. Ardından heterojen gruplara ayırdığı öğrencilerin tüm etkinlik köşelerinde dönüşümlü olarak çalışmalarını sağlamıştır. Örneğin bir köşede oyun hamurları ve plastik çubuklar yardımıyla geometrik cisimler oluşturmaya çalışan gruplar, daha sonra diğer bir köşede çeşitli meyveleri keserek geometrik cisimlere benzetmeye çalışmışlardır.

Buna göre derste kullanılan öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İstasyon
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
11.
Online Testler

Öğrencileri kazanıma ulaştırması açısından aşağıdaki kazanım ve yöntem/teknik eşleştirmelerinden hangisi daha uygundur?
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Ali Öğretmen, Harf Devrimi’nin sonuçlarını bütün sınıfın katılımıyla işlemek için Harf Devrimi’yle ilgili fikirleri ve öğrencilerin bunlara katılım derecelerini kartonlara yazarak tahtaya asar. Öğrenciler katılım durumlarına uygun kartonun önüne gelerek fikirlerini savunur. Daha önce savunduğundan farklı bir düşünceyi savunmak isteyen öğrenci tekrar tahtaya çıkıp yeni fikirlerini açıklar.

Ali Öğretmen’in bu uygulaması aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Görüş geliştirme
Soru Açıklaması
13.
Öğrencilerin akademik başarılarını artırma yolları üzerinde tartışma düzenlemek isteyen öğretmen, öğrencilerin bu konuda kendi görüşlerini oluşturmalarını sonra da bu düşüncelerini ikişerli gruplar hâlinde tartışmalarını istemiştir. Daha sonra ikişerli grupları birleştirerek dörderli tartışma grupları içinde konuyu tekrar ele almalarını sağlamıştır. Tartışmanın son aşamasında sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte elde edilen sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Buna göre öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kartopu
Soru Açıklaması
14.
Sinan Öğretmen dersinde kullandığı öğretim yöntem veya tekniği gereği, öğrencilerine derste hızlı ve etkin okuma çalışmaları, kavram ve zihin haritaları kullanarak not alma alıştırmaları ve kavramları anlamaya yönelik sembolleştirme etkinlikleri yaptırmaktadır.

Buna göre Sinan Öğretmen’in dersinde kullandığı öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuantum öğrenme
Soru Açıklaması
15.
Çevre haftası nedeniyle bir okul müdürü yaptığı etkinlikte, çevre sorunları konusunda uzman bir grubu “çevre kirliliği” ile ilgili bir toplantıya davet etmiştir. Konuşmacıların kendi aralarında belirlediği bir başkan, toplantıyı başlatarak her konuşmacıya eşit konuşma süresi vermiştir. Her bir konuşmacı çevre kirliliğinin farklı bir boyutunu dinleyicilere aktarmıştır. Toplantı sonunda dinleyiciler konuşmacılara sorular sormuşlardır.

Buna göre aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Panel
Soru Açıklaması
16.
Hazırladığı kavram haritasını kullanarak dersini işleyen bir öğretmen aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Anlatım
Soru Açıklaması
17.
Öğretmen yeryüzü şekillerini işlerken öğrencilerin sorulara verdiği cevapların yetersiz olduğu durumlarda onlara resimler göstererek doğru cevabı bulmalarına yardımcı olmuştur.

Tam öğrenme modeline göre, öğretmen “resim gösterme” işlemiyle aşağıdaki değişkenlerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "B" İpucu
Soru Açıklaması
18.
Esin Öğretmen’in, “Ben ve Ailem” konusunda öğrencilerine; kendini tanıtmanın neden önemli, ev adresinin ve telefon numarasının bilinmesinin neden gerekli olduğunu sorması, çoklu zekâ kuramına göre aşağıdaki zekâ alanlarından hangisine hitap eder?
Doğru Cevap: "E" Mantıksal
Soru Açıklaması
19.
Öğretmen, beslenmenin insan yaşamındaki önemiyle ilgili sınıfa getirdiği bazı resimleri öğrencilerle paylaşır. Resimler çocuklarda beslenme yetersizliğini konu edinmektedir. Öğretmen öğrencilerine “Hepinizden 15 gün içinde, topluma beslenmenin önemini anlatan bir etkinlik planlamanızı istiyorum.” der. Öğrenciler öncelikle konuyla ilgili bilgiler toplar ve ardından hazırlıklarını öğretmene yazılı olarak sunarlar.

Buna göre öğrencilerin yaptıkları çalışma aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Proje tabanlı öğrenme
Soru Açıklaması
20.
Öğretmen sınıfındaki öğrencileri beşer kişilik gruplara ayırarak üzerinde çalışılacak konuyu grup üyesi kadar küçük parçalara ayırır ve gruptaki her üyenin kendi konusunu bireysel olarak çalışmasını ister. Sonra farklı gruplarda aynı konuyu çalışan öğrencilerin bir araya gelerek yeni gruplar oluşturmalarını ve aralarında tartışmalarını ister. En sonunda öğrencilerin ilk gruplarına dönerek kendi konularını grubun diğer üyelerine öğretmelerini ister. Böylece gruptaki her üye konusunu diğer üyelere öğretmiş olur.

Buna göre öğretmen işbirliğine dayalı öğrenmenin aşağıdaki tekniklerinden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ayrılıp birleşme
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
21.
Tam öğrenme modeline göre özellikle bilişsel giriş davranışlarına yönelik olan ve öncelikle yapılması gereken bir etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ön öğrenmeleri tamamlama
Soru Açıklaması
22.
Hakan Öğretmen sene başında öğrencileriyle birlikte sınıf kurallarını oluşturmuş olmasına rağmen zaman zaman bazı kural ihlalleri karşısında sükûnetini koruyarak nedenlerini araştırma ve ortadan kaldırma yoluna gitmiştir. Bu yolla birçok sorunu büyümeden ortadan kaldırmış ve mutlu olmuştur. Fakat bazı disiplin sorunlarının tamamen ortadan kalkmadığını gören Hakan Öğretmen bazen de kendisi kural koyma yoluna gitmiş ve hatta öğrencilerin yerlerini de sık sık değiştirmiştir. Ancak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulundurma ilkesine uygun davranmıştır.

Buna göre Hakan Öğretmen’in uygulamaları aşağıdaki sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "C" Bütünsel
Soru Açıklaması
23.
Bir ilkokulda, 4-B grup dinamiği çok güzel olan bir sınıftır. Dönem sonu gelmiş, ayrılık vakti yaklaşmıştır. Ertesi yıl ortaokula başlayacakları için farklı okullara ya da sınıflara dağılacaklardır. Bir gün okulun bahçesinde sınıfça otururlar ve sohbet ederler. Öğrencilerden Recep, “Hatırlıyor musunuz arkadaşlar, geçen yıl 1 Nisan’da öğretmenimize nasıl şaka yapmıştık?” der ve bütün sınıf gülmeye başlar.

Bu durum, sınıfın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisiyle daha iyi açıklanır?
Doğru Cevap: "E" Ortak tarih
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinde bir öğretmenin “zaman tuzakları”na düşmesine yol açar?
Doğru Cevap: "A" Soruları, sınıftaki tüm öğrencilerin cevaplaması için çalışması
Soru Açıklaması
25.
Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını yönetmek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Öğrencileriyle birlikte sınıf kurallarını belirlemesi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki tabloda öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek için kullanılması planlanan materyal/araç eşleştirmesi verilmiştir.

Online Testler

Verilen etkinliğin özelliği düşünüldüğünde tablodaki eşleştirmelerden hangileri, öğretimin en üst düzeyde somutlaştırılması için doğru olur?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
27.
“Çevremizi Tanıyalım” konusu işlenirken aşağıdaki etkinliklerden hangisi daha etkili öğrenmeyi sağlayabilir?
Doğru Cevap: "D" Park ve tesislere gezi düzenleme
Soru Açıklaması
28.
Öğrencilerinin dikkatini çekerek derse başlamak isteyen fen bilgisi öğretmeni tahtaya “Güneş Sistemi” yazar ve öğrencilerinden Güneş Sistemi’yle ilgili akıllarına ilk gelen sözcükleri söylemelerini ister. Daha sonra öğrencilerin söylediği bütün sözcükleri birbirine bağlar.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
Doğru Cevap: "A" Zihin haritası
Soru Açıklaması
29.
Bir öğretmen, öğrencilerine şiirler dağıtmış, onlardan seçtikleri şiirleri fon müziği eşliğinde okuyarak ses kayıt cihazına kaydetmelerini istemiştir. Daha sonra kaydı dinleyerek gerekirse düzeltmeler yapmalarını ve kaydın son hâlini sınıfa getirip arkadaşlarıyla paylaşmalarını söylemiştir.

Bu uygulamada ses kayıt cihazının temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öğrenme sürecini yönlendirme
Soru Açıklaması
30.
Bir kimya öğretmeni okulun laboratuvarı yetersiz olduğu için bazı deneyleri öğrencilere tablet bilgisayarlarla göstermek istemektedir.

Buna göre öğretmenin aşağıdaki yazılımlardan hangisini kullanması önceliklidir?
Doğru Cevap: "C" Benzetim
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
31.
Bir okulun uygun yerlerine vatana hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını içeren bilgilerle birlikte fotoğraflarının asılması, aşağıdaki program türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Örtük
Soru Açıklaması
32.
Bir dersin öğretim programının geliştirilmesi sırasında Bandura’nın öğrenme kuramından esinlenilerek öğrencilerin örnek davranışlar görmelerini sağlamak amacıyla programın öğrenme-öğretme sürecinde, video-filmlerin hazırlanmasına yer verilmesi, aşağıdaki kuramsal temellerden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi konu tasarımı ile disiplin tasarımı arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Disiplin tasarımında öğrenciler pasif ve dinleyici konumdayken konu tasarımında öğrenciler bir araştırmacı gibi davranırlar
Soru Açıklaması
34.
Aşağıda iki farklı program içeriği örneği verilmiştir.

I. Mesleki ortaöğretim programlarının, bazı durumlarda meslek alanlarına göre program içeriğinin esnek olmadığı, içeriğin genellikle ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş olduğu görülmektedir.

II. Belirli meslek alanlarında pek çok ortak beceri yer almaktadır. Öğrencilerin ilk bir-iki yılda ortak bir program çerçevesinde eğitim alması, daha sonraki yıllarda ise ilgi, yetenek ve başarı gibi faktörler dikkate alınarak farklı uzmanlıklara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Buna göre program içeriklerinin düzenlenmesinde kullanılabilecek yaklaşımlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Piramitsel - Çekirdek
Soru Açıklaması
35.
Bloom’un yenilenmiş taksonomisine uygun olarak aşağıdaki kazanımlar yazılmıştır: I. Öğrenciler demokrasi ve cumhuriyetin ne olduğunu örneklerle açıklar. II. Öğrenciler G-8 ülkelerindeki kişi başına düşen millî geliri söyler. III. Öğrenciler verilen problemleri problem çözme adımlarına uygun olarak çözer.
Bu kazanımların bilgi boyutu ve bilişsel süreç düzeyleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" kavram ve anlama, olgu ve hatırlama, işlem ve uygulama
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudan ölçülebilir?
Doğru Cevap: "A" Yanlış cevap sayısı
Soru Açıklaması
37.
Resim dersine ait aşağıdaki kazanımlardan hangisinin ölçülmesinde diğerlerinden farklı bir ölçme yönteminin kullanılması gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Görsel kompozisyona dair sürrealizm akımından gelen özellikleri sıralar.
Soru Açıklaması
38.
Ayşe Öğretmen, işlediği konularla ilgili olarak geliştirdiği testi öğrencilerine uygulamış ve testten alınan puanların güvenirliğinin yüksek olduğunu bulmuştur. Ancak testi ve test istatistiklerini inceleyen ölçme ve değerlendirme uzmanı, güvenirliğin yüksek olmasına rağmen geçerliğin düşük olduğunu ifade etmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Maddeler, kapsamı ve konu evrenini iyi örnekleyememiştir
Soru Açıklaması
39.
Online Testler

Elif Öğretmen matematik dersi için bir sınav geliştirmiş ve bu süreçte aşağıdaki uygulamaları yapmıştır.

* Hangi konudan kaç soru soracağını ünite ve bilişsel özelliklerin ağırlıklarına göre ayarlamış ve bir tabloyla belirtmiştir.

* Kullandığı soruların, hazırladığı tabloya uygunluğuna dair meslektaşlarının görüş ve önerilerini almıştır.

* Testi uyguladıktan sonra elde edilen puanların Cronbach α katsayısını hesaplamıştır.

Elif Öğretmen’in sınavının geçerliği ve güvenirliğiyle ilgili topladığı kanıtlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
40.
Personel alımında kullanılan Mesleki Yeterlik Envanteri’nin yordama geçerliğine dair kanıt sağlamak için bireylerden elde edilecek aşağıdaki bilgilerden hangisi uygun bir ölçüttür?
Doğru Cevap: "B" İşe alındıktan sonraki performansları
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
41.
Ali, çoktan seçmeli sınavlara yazılı sınavlara göre daha az hazırlanmaktadır.

Çoktan seçmeli testlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Ali’nin bu davranışına yol açmaz?
Doğru Cevap: "E" Güvenirlik ve geçerliğin yüksek olması
Soru Açıklaması
42.
Enes Öğretmen öğrencilerinin deney performanslarını aşağıdaki puanlama aracını kullanarak değerlendirmektedir. Online Testler
Bu puanlama aracının türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Derecelendirme ölçeği
Soru Açıklaması
43.
Eşleştirme maddeleri oluşturulurken eşleştirilecek listelerden birisinin diğerinden daha fazla sayıda ögeden oluşması istenir.

Bunun en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şans başarısını azaltmak
Soru Açıklaması
44.
Bir kazanımı ölçen çoktan seçmeli bir test hazırlamak isteyen öğretmen, elindeki bu kazanımı ölçen maddelere ilişkin madde istatistiklerini hesaplamıştır. Madde istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Online Testler

Her doğru cevap için 1, diğer cevaplar için 0 puan verilecektir.

Oluşturulacak 5 maddelik testin puan ortalamasının 2 olması hedeflendiğine göre, aşağıdaki beşer maddelik testlerden hangisinin tercih edilmesi beklenir?
Doğru Cevap: "C" M2, M5, M7, M9, M12
Soru Açıklaması
45.
Online Testler

Öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerindeki eğilimlerini izlemek isteyen bir öğretmen 2011 ve 2012 yıllarında 8. sınıf öğrencilerine eleştirel düşünme becerileri testi uygulamıştır. Elde ettiği puanları karşılaştırdığında en düşük ve en yüksek puanların değişmediğini ancak aritmetik ortalamanın üzerinde puan alan öğrenci sayısında belirgin bir artış olduğunu görmüştür.

Buna göre iki uygulamaya ait puanların dağılım grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
46.
46. - 47. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

5 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir teste katılan 10 öğrencinin cevap örüntüsü aşağıdaki tabloda verilmiştir. Doğru cevaplar 1, diğerleri 0 olarak puanlanmıştır.

Online Testler

Buna göre hangi maddenin ayırt edicilik indeksi (rjx) negatiftir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
47.
Buna göre testin en zor maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
48.
Başarılı bir öğrenci olan Sedef kendini iyi tanımakta ve öğrenme stilini “Ben bir konu ile ilgili öncelikle etraflıca düşünmeliyim. O konunun temel kavramlarına ve kuramsal alt yapısına hakim olmalıyım. Konuyu mantıksal bir süzgeçten geçirip bilimsel esaslara dayalı olarak ele almalıyım.” diye açıklamaktadır.

Buna göre Sedef aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisine uygun özellikler göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Soyut kavramsallaştırma
Soru Açıklaması
49.
Öğle yemeği için ilk kez gittiği restoranın yemeklerinin tadını beğenmeyen Hüseyin bir daha o restorana gitmemiştir. Daha önce gittiği ve lezzetli yemekler yediği bir başka restorana ise gitmeye devam etmektedir.

Hüseyin’in bu davranışı aşağıdaki öğrenme kavramlarından hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Etki yasası
Soru Açıklaması
50.
Salih Öğretmen eski bir öğrencisinden mesaj alır. Mesajda “Sevgili öğretmenim bizleri her karne aldığımız gün sınıfça pastaneye götürüp bize pasta yedirdiğiniz günleri unutmadık. Bize verdiğiniz değer karşısında bizler de çok çalıştık ve sizin istediğiniz gibi ülkesine yararlı birer yurttaş olduk. Ellerinizden öpüyorum. Sizi daima seven ve unutmayacak öğrenciniz, Havva.” yazmaktadır.

Salih Öğretmen’in yaptığı uygulama aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Sabit aralıklı
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
51.
Serdar, çok istemesine rağmen yüzmekten korkmaktadır. Babası onu bir yüzme kursuna yazdırır ve yüzme öğretmenine oğlunun korkusunu anlatır. Yüzme öğretmeni, Serdar’ı kaygılandıracak bir durum oluşturmayacak şekilde ona yüzmeyi yavaş yavaş öğretir. Kursun sonunda Serdar rahat bir şekilde yüzebilir duruma gelmiştir.

Buna göre Serdar’ın yüzme korkusunun ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Sönme
Soru Açıklaması
52.
Bir sirk gösterisinde; kedi yiyeceğe ulaşmak için bir merdivenden çıkıp diğer bir merdivene tırmanmakta, bir platformu aşağıya çekerek üzerinden geçmekte daha sonra da tünelin içinden geçip pedala basarak asansöre binmektedir.

Kedinin bu aşamaları geçerek sonunda yiyeceğe ulaşmasında aşağıdaki koşullama yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Zincirleme
Soru Açıklaması
53.
İlkokul öğrencisi Derya, ödevlerini zamanında ve doğru yapan arkadaşlarına öğretmeninin kalem hediye ettiğini ve onlara “aferin” dediğini gördükten sonra kendisi de her gün ödevlerini yapmak için daha fazla çaba göstermeye başlamıştır.

Sosyal öğrenme kuramına göre, Derya’nın ödevlerini yapmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Dolaylı öğrenme
Soru Açıklaması
54.
Sosyal öğrenme kuramına göre, bir anaokulunda öğrencilerinin oyun oynadıktan sonra oyuncakları toplama alışkanlığını model alma yoluyla kazanmalarını isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması en etkili olur?
Doğru Cevap: "D" Oyuncakları toplayan öğrencileri bahçeye çıkarmak
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky’nin kuramındaki temel varsayımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çocukların öğrenmeleri, içinde bulundukları gelişim dönemiyle sınırlıdır.
Soru Açıklaması
56.
Unutmayı, “hatırlamaya yardımcı olacak yeterli ipuçlarının olmaması” şeklinde açıklayan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gestalt
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi insancıl kurama göre, sınıfta içe kapanık, derslere katılmayan ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmakta zorluk yaşayan bir öğrenciye, öğretmenin göstermesi uygun olan bir davranıştır?
Doğru Cevap: "E" Öğrencinin gereksinimlerini ve beklentilerini belirlemek
Soru Açıklaması
58.
Bir öğretmen ders anlatırken öğrencileriyle göz teması kurmakta, bir önceki derste işlenen konuların temel hatlarını tekrar vurgulamakta ve yeni bir konuyu basitten karmaşığa doğru anlatmaktadır.

Öğretmenin izlediği bu yol aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Bilgiyi işleme
Soru Açıklaması
59.
Aşağıda, onuncu sınıf öğrencisi Ali ve edebiyat öğretmeni arasında geçen bir diyalog verilmiştir. Ali: “Öğretmenim bazen okuduğum kitaplardaki karakterleri, onların özelliklerini sorduğunuzda karıştırıyorum.” Öğretmen: “Hatırlarsın geçen dönem size ödev verdiğim romandaki karakterlerin özelliklerini en iyi betimleyen sendin. Hatta bu dönemki dersimizde de o karakterlere gönderme yaparak örnekler verdin.” Ali: “Evet, o romanı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o romandaki olaylar, sanki bizim mahallede geçiyordu. Karakterlerin hepsi bizim mahalledeki insanlara benziyordu.”

Buna göre Ali’nin, öğretmeninin verdiği romandaki karakterleri hatırlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Uzun süreli belleğe aktarırken bilgiyi anlamlı hâle getirmiştir.
Soru Açıklaması
60.
Fırat boş zamanlarında terzi olan babasına yardım etmektedir. Bu yüzden görsel sanatlar dersinde arkadaşlarına göre makası daha iyi kullanmaktadır.

Buna göre Fırat’ın, makası arkadaşlarından daha iyi kullanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Hazırbulunuşluk
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
61.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yenidoğan bebeklerde görülen babinski refleksini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Ayak parmaklarına dokunulduğunda ayak parmaklarını yelpaze gibi açması
Soru Açıklaması
62.
Dört buçuk yaşındaki Nil, oyuncaklarını toplama konusunda annesinin uyarılarını dinlememiştir. Annesi odaya geldiğinde oyuncakların toplanmadığını görünce, “Nil, oyuncaklarını toplamaman beni çok üzdü, oyuncaklarının toplanmadığını görmek hayallerimi suya düşürdü.” demesi üzerine Nil, “Anneciğim, hayallerin ıslanmışlardır o zaman.” diyerek cevap vermiştir.

Nil’in annesine verdiği cevaba göre, Nil aşağıdaki bilişsel gelişim özelliklerinden hangisini göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Özelden özele akıl yürütme
Soru Açıklaması
63.
1800’lü yıllarda Fransa’da ormanlık bir alanda 11 yaşlarında Victor adında bir erkek çocuğu bulunmuştur. Çocuk bulunduğunda dil gelişiminin yetersiz olduğu ve iletişim kuramadığı görülmüştür. Victor’a beş yıllık bir eğitim verilmesine rağmen hiçbir zaman istenen düzeye ulaşamadığı gözlenmiştir.

Victor’ın dil gelişiminde istenilen düzeye ulaşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" İkincil döngüsel tepkilerdeki yetersizliği
Soru Açıklaması
64.
Chomsky’e göre, dil gelişimiyle ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi uygun değildir?
Doğru Cevap: "E" 5 aylık İdris’in karnı acıktığında “mama” demesi
Soru Açıklaması
65.
On beş yaşındaki Ali zamanının büyük bir kısmını sosyal paylaşım sitelerinde harcamaktadır. Ali, sosyal paylaşım sitelerinde kendini olduğundan farklı göstermekte ve günlük yaşamında yapamadığı birçok etkinliği yapıyormuş gibi yansıtmaktadır. Yansıttığı bu etkinlikler fotoğrafçılık, kitap okuma ve basketbolla uğraşma olarak sayılabilir.

Buna göre, kişilik gelişimi açısından Ali’nin davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Benlik ve ideal benlik tutarsızlığı
Soru Açıklaması
66.
İki buçuk yaşındaki Göktuğ’un anne ve babasının kaygı düzeyi yüksektir. Anne babası düşüp yaralanmasından ve hasta olmasından endişelendikleri için onun davranışlarını kısıtlamaktadırlar.

Bu durumda Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre Göktuğ’un aşağıdaki özelliklerden hangisini geliştirmesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" Kuşku ve utanç
Soru Açıklaması
67.
Freud’un psikoseksüel gelişim kuramına göre, çocuğun kendi cinsiyetiyle ilgili toplumsal rollerini daha fazla geliştirdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Latent
Soru Açıklaması
68.
Bir kurum yöneticisi, çalışanların uyması gereken kuralları açıklamıştır. Kurallar içinde, insanın günlük yaşamında yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili düzenlemeler de yer almaktadır. Yönetici, bu tür ihtiyaçların giderilmesi için bir zaman belirlemiş ve bu zamana kesinlikle uyulması gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine çalışanlardan farklı görüşler gelmiştir.

Buna göre, aşağıdaki görüşlerden hangisi, Kohlberg’in “saf çıkarcı” evresine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Çok çalışıp kuruma daha çok katkı sağlayan çalışanlar için bu kurallar esnetilmelidir.
Soru Açıklaması
69.
Furkan ve kardeşi Alper, köyde gezerken komşularının bahçesindeki elmaları görür. Etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra birkaç elma koparıp oradan uzaklaşırlar. Az ileride babaları onları ellerinde elmalarla görünce elmaları nereden aldıklarını sorar. Elmaları izinsiz aldıklarını öğrenince onlara ceza vereceğini söyler. Bunun üzerine Alper “Baba ben sadece 2 tane aldım. Furkan ise 5 tane aldı.” diye açıklama yapar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Alper’in cezanın veriliş gerekçesi hakkındaki düşüncesinin temelini oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Cezanın şiddetini ortaya çıkan fiziksel sonuç belirler.
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisi barınma ve beslenme hizmetlerini kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal yardım
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 / EĞİTİM BİLİMLERİ
71.
Başka bir okuldan nakil yoluyla gelen 11. sınıf öğrencisi Başar, okulun ilk günü okul psikolojik danışmanı Nihal Hanım tarafından karşılanmıştır. Nihal Hanım, Başar’a okulun binaları, okul personeli ve okuldaki etkinlikler hakkında bilgi vermiştir. İlerleyen günlerde rehberlik servisine gelen Başar, sayısal alanda olduğunu ancak hangi mesleği seçeceğini bilemediğini ifade etmiştir. Bunun üzerine Nihal Hanım Başar’a ilgi ve yetenek testleri uygulamıştır. Güzel sanatlara da ilgisinin olduğunu söyleyen Başar’ı, resim yeteneğini sayısal alanda kullanabileceği mesleklere ilişkin bir araştırma yapmaya yöneltmiştir. Ayrıca Başar’ın yeni bir şehre ve okula uyumu konusunda yaşadığı sıkıntılar üzerine bireysel görüşmelere başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanının Başar’a verdiği rehberlik hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İzleme ve değerlendirme
Soru Açıklaması
72.
Kapsamlı gelişimsel rehberlik programlarını geliştirmede izlenecek;

I. amaç ve hedefler belirleme,

II. amaçlara ulaşmayı sağlayacak yöntemleri seçme,

III. öğrenci ihtiyaçlarını belirleme,

IV. yürütmeye ilişkin kararları verme,

V. uygulama ve değerlendirme ölçütlerini geliştirme

adımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" III, I, II, IV, V
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi ilkokula yeni başlayan çocuğun öncelikli temel gereksinimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kimlik bilinci kazanma
Soru Açıklaması
74.
Bir sınıf öğretmeni öğrencilerinin ödev teslimi ve proje hazırlama görevlerini zamanında tamamlamadıklarını gözlemleyerek bu konu hakkında okul rehber öğretmeninden yardım ister.

Zaman kullanımı hakkında öğrencilere bilgi vermek isteyen okul rehber öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Eğitsel rehberlik
Soru Açıklaması
75.
Bir öğrencinin severek yaptığı faaliyetleri içeren ve severek çalışacağını düşündüğü bir mesleğe karar kılması, meslek seçiminde belirleyici olarak aşağıdaki etkenlerden öncelikle hangisini dikkate aldığını gösterir?
Doğru Cevap: "A" İlgilerini
Soru Açıklaması
76.
Okul Psikolojik Danışmanı Sinan Bey, yaptığı mesleki rehberlik çalışmalarında mesleklerin gerektirdiği niteliklerle, bireylerin sahip olduğu nitelikleri keşfedip daha sonra bunları eşleştirme yolunu tercih etmektedir.

Buna göre Sinan Bey çalışmalarında, aşağıdaki mesleki rehberlik kuramlarından hangisinin anlayışını temel almaktadır
Doğru Cevap: "C" Parsons’ın özellik-faktör kuramı
Soru Açıklaması
77.
Okul psikolojik danışmanı öğrencilerin genel yeteneği oranında akademik başarı gösterip göstermediklerini araştırmaktadır. Bunun için öğrencilerin öğrenme yetenekleri ile derslerdeki başarı seviyelerini karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Tabloda “1” en düşük, “5” en yüksek değeri göstermektedir.

Online Testler

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" G’nin yetenek ve başarısı uyumludur.
Soru Açıklaması
78.
 

Online Testler

Yeliz Öğretmen sınıfındaki öğrencilerin sosyal ilişkilerini anlamak amacıyla sosyometri tekniği uygulamış ve yukarıdaki sosyogramı oluşturmuştur.

Bu sosyograma göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" O, A tarafından seçilmiştir.
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu’nun görevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri için gerekli araç ve gereci sağlamak
Soru Açıklaması
80.
Özel gereksinimli öğrencilerin ebeveynleriyle görüşme yapılırken aşağıdaki unsurlardan öncelikle hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Görüşmelere öğrencinin güçlü yanları hakkında konuşarak başlanmalıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.