logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL KÜLTÜR
1.
Birinci Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan, Avarların Orta Asya’daki siyasi varlığını sonlandıran ve ülke sınırlarının batıda Hazar Denizi’ne kadar genişlemesini sağlayan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mukan Kağan
Soru Açıklaması
2.
İslam dünyasındaki fütüvvet anlayışı, Anadolu Selçuklu Devleti’nde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, aşağıdakilerden hangisinin ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "A" Ahîlik Teşkilatı
Soru Açıklaması
3.
Anadolu’daki Türk beylikleri ve kuruldukları yerler arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Taceddinoğulları - Balıkesir yöresi
Soru Açıklaması
4.
Fatih Sultan Mehmet’in, Ortodoks Kilisesine yönelik izlediği hoşgörü politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Müslüman olmayan uyrukların güvenini sağlamayı
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisi kalemiye sınıfına dâhil değildir?
Doğru Cevap: "C" Müderris
Soru Açıklaması
6.
XVII. yüzyılda Keşf-üz-Zünûn adlı bibliyografik eserinde binlerce kitabı yazarlarıyla tanıtan ve Cihannüma adlı eseriyle de çeşitli ülkeler hakkında bilgi veren bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kâtip Çelebi
Soru Açıklaması
7.
Hotin Seferi sırasında edindiği olumsuz izlenimler üzerine, Osmanlı merkez ordusunda ıslahat yapmayı düşünen padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" II. Osman
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde medreselerde, isimlerinin yanında “Arabî, Acemî, Tusî, Semerkandî” gibi sıfatlarla anılan âlimlerin görev yapmış olmasından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı bilim ve eğitiminin gelişimine diğer İslam ülkelerinden bilginlerin de katkı sağladığına
Soru Açıklaması
9.
* Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük filosu hâline getirilmiştir.

* Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yapılmıştır.

* Bosna, Hersek, Bulgaristan ve Sırbistan-Karadağ’da isyanlar çıkmıştır.

XIX. yüzyılda görülen bu gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin dönemine aittir?
Doğru Cevap: "B" Abdülaziz
Soru Açıklaması
10.
Kanunuesasi’nin 8. maddesi: “Osmanlı Devleti uyruğu olan bireylerin tümüne hangi din ve mezhepten olursa olsun ayrım gözetilmeksizin Osmanlı denir.” biçimindedir.

Bu tanımla, aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "A" Padişahın mutlak yetkisinin kısıtlanmasının
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL KÜLTÜR
11.
Osmanlı Devleti’nde Encümen-i Dâniş’in kurulmasında;

I. eğitim ve öğretimin geliştirilmesi,

II. Osmanlı diplomasisinin örgütlenmesi,

III. bilim politikasının belirlenmesi

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
12.
İngiltere, Rusya’nın Akdeniz’e inmesine engel olmak amacıyla zaman zaman Osmanlı Devleti’ni koruyucu politikalar izlemiştir. Aynı zamanda bunu bazı Osmanlı topraklarına yerleşmek için de fırsat olarak görmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin bu tür bir politikayla yerleştiği Osmanlı topraklarından biri olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kıbrıs
Soru Açıklaması
13.
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında, 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönen Mustafa Kemal, 18 Kasım 1918’de Vakit gazetesinde yayımlanan demecinde, “Herhâlde ulusun ve memleketimizin pek çok muhtaç olduğu barışı sağlayacak hükûmetin bugünkü Mebuslar Meclisine dayanması bir zorunluluktur.” demiştir.

Mustafa Kemal bu sözlerle, aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hükûmetin meclisle uyumlu olmasının
Soru Açıklaması
14.
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısında halkın örgütlenerek kurduğu Kuvayımillîye birliklerinin liderleri arasında eski askerler, tanınmış efeler ya da eşraftan kişiler de bulunmaktaydı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Kuvayımillîye birliklerine liderlik ettiği söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Nene Hatun
Soru Açıklaması
15.
Amasya Genelgesi’nin;

I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

II. İstanbul Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

IV. Her türlü denetimden uzak millî bir kurul oluşturulmalıdır.

hükümlerinden hangileri, Millî Mücadele’nin yöntemini ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımillî’de, halkoyuna başvurulması uygun görülen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Trabzon
Soru Açıklaması
17.
Kurtuluş Savaşı sadece bir Türk-Yunan Savaşı değil aynı zamanda emperyalist güçlere karşı bir savaştır.

Aşağıdaki durumlardan hangisinin bu yargıyı destekler nitelikte olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kars Antlaşması’yla Doğu sınırlarının belirlenmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi destekleyen basın yayın organları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Peyam-ı Sabah
Soru Açıklaması
19.
Ankara’nın başkent olduğu 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara’da elçiliği bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Afganistan
Soru Açıklaması
20.
Atatürk Dönemi’nde kadınlar, aşağıdaki görev ve mesleklerden hangisinde diğerlerinden daha önce yer almaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Belediye başkanlığı
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL KÜLTÜR
21.
XX. yüzyılda kurulan, Batı Tiyatrosu anlayışıyla pek çok eser sergileyen ve 1934 yılında adı İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak değişen kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Darülbedayi
Soru Açıklaması
22.
Batı Cephesi Komutanlığı ve Mudanya Görüşmeleri’ndeki başarısından dolayı, Lozan Konferansı’na gidecek heyete İsmet İnönü’nün başkanlık etmesi için Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yusuf Kemal Tengirşenk
Soru Açıklaması
23.
Devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas kabul eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyetçilik
Soru Açıklaması
24.
19 Mayıs 1924’te İstanbul’da “Haliç Konferansı” adı altında gerçekleşen ve Türkiye’yi Fethi Okyar’ın temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Irak sınırı
Soru Açıklaması
25.
I. ABD ve SSCB arasında bloklaşmaya neden olmuştur.

II. Avrupa’nın ekonomik açıdan ABD ile rekabet edebilmesini amaçlamıştır.

III. Türkiye ve Yunanistan’a askerî yardım yapılmasını öngörmüştür.

1947 yılında ilan edilen Truman Doktirini hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
26.
1948’de Cominform’dan çıkarılması üzerine Doğu Bloku ülkeleri arasından resmen ayrılan ve 1961’de Bağlantısızlar Grubu arasında yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yugoslavya
Soru Açıklaması
27.
16 Ağustos 1960’ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten sonra, cumhurbaşkanlığı görevine Rum lider Makarios getirilirken cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenen Türk lider, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fazıl Küçük
Soru Açıklaması
28.
Online Testler
Yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen yüksek boylu çayırlar altında oluşmuşlardır.

* Kalker ana kaya üzerinde oluşan kırmızı renkli bu topraklarda organik madde miktarı azdır.

* Yıkanmanın fazla olduğu bu topraklar asidik karakter gösterir.

* Bünyelerinde bol miktarda çeşitli tuzlar bulunduran bu toprakların tarımsal verimi düşüktür.

Buna göre, haritadaki alanlardan hangisine ait toprak özelliği verilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
29.
Bir grup doğa yürüyüşçüsü kıyıdan başlayarak bir dağa tırmanırken; kestane, gürgen, şimşir, kayın, sarıçam, göknar ve ladin gibi ağaçları görmüştür.

Bu doğa yürüyüşünün aşağıdaki dağların hangisinde yapıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kaçkar
Soru Açıklaması
30.
Online Testler

Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde deprem riski diğerlerinden daha azdır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL KÜLTÜR
31.
Online Testler

Buna göre yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisinde karasallık daha fazladır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
32.
Türkiye’de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin bulunduğu yerler,

I. Yüksek dağlık alanlardır.

II. Plato görünümündeki yerlerdir.

III. Genellikle 2000 metrenin üzerindedir.

IV. Ülkenin kuzeyinde bulunmaktadır.

özelliklerinden hangileri bakımından ortaktır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
33.
Türkiye’de karstik şekiller yaygın olmakla birlikte polyelerin Batı Toroslarda daha fazla bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kalın kalker ve kırıklı yapının varlığı
Soru Açıklaması
34.
I. Kuzey ve güneyde Alp orojeneziyle oluşan sıradağların bulunması

II. Batı Anadolu’da horst ve grabenlerin bulunması

III. Epirojenik hareketlerle Anadolu yarımadasının yükselmesi

IV. Akarsu aşındırmasıyla oluşan derin vadilerin yer alması

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
35.
Türkiye’de 1960’tan günümüze kadar olan dönemde nüfus artışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Nüfus artış hızı yıllar arasında aynı oranda gerçekleşmiştir
Soru Açıklaması
36.
Türkiye’de 1950’li yıllardan günümüze kentsel nüfus oranında bir artış söz konusudur.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Sulu tarım alanlarının genişlemesi
Soru Açıklaması
37.
Türkiye’de, özellikle büyük kentlerde, son yıllarda kentsel dönüşüm ve değişim uygulamalarına önem verilmektedir.

Türkiye için bu uygulamaların zorunlu hâle gelmesinin temelinde, aşağıdaki sorunlardan hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kentlerin hızlı ve plansız gelişmiş olmasının
Soru Açıklaması
38.
Dünyada son yıllarda gelişmekte olan kruvaziyer turizmi, Türkiye’de de gelişmektedir. Kruvaziyer turizminde büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği uygun limanların varlığı önemli olduğu gibi geminin yanaştığı liman ve çevresindeki turistik çekicilikler de önem taşımaktadır.

Türkiye’de, bu turizm etkinliğinin en fazla gelişme gösterdiği iki liman aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul ve Kuşadası
Soru Açıklaması
39.
Avantajlı coğrafi konumu ile bir enerji koridoru hâline gelen Türkiye, petrol ve doğalgaz taşınan birçok boru hattına sahip olmuştur. Enerjiye olan talebin hızla arttığı dünyada Türkiye’nin bu avantajı ülke açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu durumun oluşmasında, petrol ve doğalgazın temin edildiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Gürcistan
Soru Açıklaması
40.
Online Testler

Bu alanların hangisinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL KÜLTÜR
41.
Türkiye’de şeker fabrikaları, genellikle şeker pancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde şeker fabrikası yoktur?
Doğru Cevap: "E" Artvin
Soru Açıklaması
42.
Türkiye’de tarım ürünlerinin çeşitliliği ve üretimin fazla olması tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeyi sağlayan tarım ürünlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kivi
Soru Açıklaması
43.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bölgedeki yabancı sermaye yatırımlarını artırmak
Soru Açıklaması
45.
Türkiye’de dış ticarete konu olan ürünler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin ihracat gelirleri içindeki payı daha azdır?
Doğru Cevap: "D" Pamuk ve pamuk ipliği
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, kişinin bizzat hareket ederek kendi fiilleriyle haklar kazanabilme ve borç altına girebilme iktidarını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Fiil ehliyeti
Soru Açıklaması
47.
Türk hukukuna göre, metninde herhangi bir yürürlük tarihi gösterilmeyen kanunlar ne zaman yürürlüğe girer?
Doğru Cevap: "A" Resmî Gazete’de yayımlanmasını izleyen günün başlangıcından hesap edilmek üzere kırk beşinci günün sona ermesinden itibaren
Soru Açıklaması
48.
Türk hukukuna göre dernekler en az kaç kişi tarafından kurulabilir?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
49.
1982 Anayasası’na göre, bir bakanlığın herhangi bir sebeple boşalması hâlinde en geç kaç gün içinde yerine atama yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
50.
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türk vatandaşlığı
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL KÜLTÜR
51.
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, hukukumuzda ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği
Soru Açıklaması
52.
Türk idare hukukuna göre belediyenin organları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Belediye meclisi - Belediye encümeni - Belediye başkanı
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen disiplin cezalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yer değiştirme
Soru Açıklaması
54.
Türk idare hukukuna göre Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak çalışır?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanlığı
Soru Açıklaması
55.
Bir kayanın üzerine oturmuş, elini çenesine dayamış ve derin düşüncelere dalmış bir erkek figürünün tasvir edildiği “Düşünen Adam” heykeli aşağıdakilerden hangisinin eseridir?
Doğru Cevap: "B" Pablo Picasso
Soru Açıklaması
56.
Dünya tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan, El-Kanun fi’t-Tıb adlı eseri yazan ve Batı dünyasında “Avicenna” olarak bilinen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbni Sina
Soru Açıklaması
57.
Her yıl adına ödül verilen Türkiye’nin ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Afife Jale
Soru Açıklaması
58.
İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan sigara bağımlılığına yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nikotin
Soru Açıklaması
59.
2016 yılının Nisan ayında, elde ettiği başarılarla Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler sıralamasında ilk 100’e giren Türk bayan sporcu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çağla Büyükakçay
Soru Açıklaması
60.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama’nın 2016 yılının Mart ayında diplomatik ilişkileri normalleştirme kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretle birlikte seksen sekiz yıl sonra ilk kez bir Amerikan başkanı tarafından ziyaret edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.