logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL YETENEK
1.
Çocuk eğitiminde bir disiplin yöntemi olarak cezanın nasıl ve ne zaman kullanılacağı önemli bir tartışma konusu olmuştur. Kimileri cezanın ---- etkisinden söz ederken kimileri tam tersine cezanın suçu ---- ve yeniden işlemeye götürdüğünü iddia ederler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" caydırıcı – kabullenmeye
Soru Açıklaması
2.
Söz oyunlarından uzak bir şiiri vardır şairin. Onun içtenliği yalınlığa götürür şiirini, yalınlığı da çarpıcılığa. Konuşur gibi şiir söylemek her babayiğidin harcı değildir. Sözün balını bulup çıkarmak, gerçek şairin işidir. Böylece o, hemen her şiirinde gerçek bir şair olmayı başarmıştır.

Bu parçadaki altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurduğu şiir diliyle güçlü bir deyişe ulaşmak
Soru Açıklaması
3.
(I) Nasrettin Hoca fıkralarında hoca; bazen karısının kocası, bazen kendisiyle uğraşan kişinin komşusu, bazen de meseleleri halleden kadı olarak okurun karşısına çıkar. (II) Hoca, toplumda soruna yol açan ancak gücünden dolayı alt edilemeyen kişilerle mücadele eder. (III) Halk da böylece Nasrettin Hoca’nın şahsında o kişilerle baş etmiş olur. (IV) Ancak Türkiye’de kendisine atfedilen fıkralarda Nasrettin Hoca’nın siyasi erke ya da figüre karşı geldiğini göremiyoruz. (V) O, Timur’dan sonraki dönemlerde kimlerin alt edileceği konusunda bize ipucu veren değil, komşusu veya karısıyla uğraşan bir tip olarak gösteriliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V. cümlede, hocanın gelenekle kurduğu ilişkiden bahsedilmiştir.
Soru Açıklaması
4.
(I) 19. yüzyılın başlarında Osmanlı donanmasında eğitimini tamamlayamamış leventlerin çok olması denizcilikte ileri olan kimi ülkelerin iştahını kabartmıştı. (II) Osmanlı, düşmanın güçlü atışlar yapan büyük yelkenli gemilerine karşı koymak üzere kadırgalarını güçlendirmeye çalışıyordu. (III) Donanmaya mali desteği arttırmak maksadıyla olağanüstü tedbirler alınmış, eyalet merkezlerine elçiler gönderilmişti. (IV) Elçilerin getirdikleri mektupların içeriklerinden; onların söz ve tavırlarından halk pek hoşlanmamıştı. (V) Osmanlı’nın denizdeki rakipleri, ticaret yollarının kesilmesi hâlinde Osmanlı donanmasına öldürücü darbenin vurulacağını düşünüyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
(I) Yunanlılar insan vücudunu tasvir etme konusunda hayranlık uyandıran bir ölçü ortaya koydular. (II) Klasik Dönem heykeltıraşları insan vücudunu gerçekçi ve doğal görünüşüyle betimleme sanatını mükemmel hâle getirdiler. (III) Bu dönem heykelleri güzellik ve durağanlıklarıyla dikkat çekiyordu. (IV) Zamanla yüz ifadelerini ve duyguları gösterme konusunda maharet kazandılar ve ünlü insanların tanınabilir portrelerini yapmaya başladılar. (V) Arkaik Dönem’de ise basit, geleneksel tarzda ve Mısır sanatını taklit ederek heykellerini oluşturdular. (VI) Bu heykellerdeki figürler sol bacak önde, kollar iki yanda olmak üzere ayakta dimdik durur hâlde, yüzde de hafif bir tebessümle betimlendiler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına uygun olarak “Bu konudaki yeteneklerini göstermek için Tanrı figürleri ve spor etkinliğinde bulunan ünlü erkek figürlerini, özellikle gladyatörleri kullandılar.” cümlesi getirilebilir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
6.
(I) Şiirdeki modernizm, sanayi toplumunun ortaya çıkış sürecinde, hayatın geleneksel olarak algılanmasının yetersizleşmesiyle kendini gösterdi. (II) İnsanlık tarihine bakıldığında yaşam şartlarının değişmesindeki en keskin dönüşümlerden birinin sanayileşme olduğu görülür ve modern şiirin sanayileşmeye eş zamanlı bir süreci izlemiş olması da anlaşılabilir bir durumdur. (III) Yani modern şiir, yeni yaşama düzeninin birbirine zıt renklerini başlangıçtan itibaren daima içinde taşımıştır. (IV) Geçen yüzyılda birbirine uzak sınıflardan gelen, farklı geleneklere sahip insanların şehirlerde bir arada yaşamaya başlamaları ve böylece birbirlerinin yaşama biçimlerine tanık olmaları, modern şehir hayatının başlangıcı olarak görülmektedir. (V) Baudelaire ve Rimbaud’nun ürünleri hem bu karmaşayı yansıtmış hem de kendisine bir dünya kurarak şiir yoluyla bu karmaşayı aşma çabasını getirmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
7.
I. Bu indirgeme ve ayrıştırma beşerî ilişkileri tanımlamada da yol gösterici olmuştur. II. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eserinde iş yönetimi ile ilgili önerilerinin insan yönetimine aktarılması da bunun bir örneğidir. III. Daha çok el yordamıyla yürütülen, ağırlıklı olarak insanın fiziksel gücüne dayalı işler, 1770’li yıllarda önemli bir değişime uğramıştır. IV. Smith, üretim sürecindeki işleri basite indirgemiş ve temel görevlere ayırmıştır. V. Genelde yönetim, özelde ise insan yönetimi zamanla değişen bu içerikten önemli ölçüde etkilenmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
Hayalleri süsleyen kent New York,(I) bana göre baharda gezilmeli. Kışın rahatsız edecek kadar soğuk; yazın nemli,(II) çok sıcak. Baharın ılık,(III) serin günlerinde üşümeden,(IV) terlemeden,(V) yazın turist kalabalıkları arasında ezilmeden New York’u gezmek en doğrusu.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
9.
(I) Hancının ihsan ettiği şövalye unvanı, destanlar dünyasında hiç bir değer taşımaz. (II) Kahramanımız artık bu kubbe de hoş bir seda bırakmak amacındadır. (III) Birşeyler yaptığını vehmetmektedir. (IV) Gerçekte ise yanlız kendisinin yaşadığı bir iç dramın ana karakteridir. (V) Hiç kimse onun dünyasına izni olmadan girmek istemez.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
10.
Hareketlerini bitirdikten sonra vücudunun her tarafını güneşte döndüre döndüre siyahlatıyor, sonra denize atlıyor, kurbağalama yüzerek epeyce açılıyordu.

Bu parçada kimi sözcüklerin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" “kurbağalama” sözcüğünde fiilden fiil yapım eki kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL YETENEK
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlüsü düşmüş bir kelime yoktur?
Doğru Cevap: "A" Bizimkiler son iki yılda çok kayıp vermişti, Cemal Nadir bu kayıpların en büyüğüydü.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fena” sözcüğü diğerlerinden farklı türdedir?
Doğru Cevap: "B" Fena halde kızgın olan çocuk, bütün oyuncaklarını döktü.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının unsurlarından biri cümle biçimindedir?
Doğru Cevap: "E" Düşman şehre yaklaşıyor haberi, kelimenin tam anlamıyla tarifsiz bir panik içindeki halk arasında hızla yayılıyordu.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma (ayrılma) durumu eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" O adam bildiğimiz serseri takımından, ona laf anlatmak boş bir çaba.
Soru Açıklaması
15.
(I) Sınıftaki çocuklar kendisinden yaşça büyüktü. (II) Kızlar saçlarını enseden renkli tokalarla bağlamışlardı. (III) Yırtık pırtıktı çoğunun ayakkabıları. (IV) Ama okula başlamış olmaktan dolayı neşelerine diyecek yoktu. (V) Ağız sulandıran bir oyun coşkusuyla birbirlerinin peşine düşmüşlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yapısındaki iyelik eki çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
16.
Eski dergileri karıştırmaktan hoşlanır mısınız? Ben vakit buldukça artık birer silik hatıra olan bu dergilerin yapraklarını çevirmekten büyük bir zevk duyarım. Bundan daha eğlendirici, daha düşündürücü bir şey olamaz. İnsan neler öğrenmez ki eski dergilerden! Bilmem hangi meseleyi ilk defa sizin ortaya koyduğunuzu sanırsınız. Fakat bir bakarsınız, bundan yıllar öncesinde o konu üzerine yazılmış çizilmiş zaten. Sevdiğiniz bir Fransız veya İngiliz yazarından bir şeyler çeviriyorsunuz, görüyorsunuz ki bu işi de sizden şu kadar yıl önce yapmışlar. Ama iş bununla kalmıyor, eski dergilerin insana öğrettiği daha başka şeyler de var. Bunlar bizden önce gelip geçen kuşakların çağdaşları üzerine çoğu zaman söyledikleri şeylerdir. Yıllar sonra bunları okurken şaşırıp kalırsınız.

Bu parçaya göre eski dergileri okumakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Okuyan kişinin yazma kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur
Soru Açıklaması
17.
Fransa’nın Normandiya bölgesinde St. Michel Manastırı’nı taşıyan adacık, okyanus suları gelgit sonrası çekilince karayla birleşiyor. Sabah vakitlerinde kumlar üstünde zorlu bir yürüyüşten sonra adaya gelenler, ikindi vakti sular etrafı basmadan dönmek zorundalar. Yoksa St. Michel tepesi bir anda adaya dönüşüyor ve dünya ile bağlantısını koparıyor. Bu yüzden eski çağlarda, doğaya yabancı olan birçok insanı saniyede bir metre yayılma hızına sahip olan denizin yuttuğu anlatılır. Bu yolculukta ziyaretçileri bekleyen bir diğer tuzak da kımıldayan ve böylece insanı içine çeken kumlar. Kumların tehlikesini hissedebilmek için adaya yalın ayak gitmek gerekiyor. ---- .

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bütün bu koşullar macera tutkunlarına adeta davetiye çıkarıyor
Soru Açıklaması
18.
Şiirde iç yapının dış yapıdan ayrılmadığı, içeriğin biçimle var olduğu bilinen bir gerçektir. Oysa şiir çevirilerinde söylenen şeyin, söylenişten ayrı olarak ele alındığını görmekteyiz. Şiiri sadece konuda, temada ve anlamda aramanın şiir sanatıyla ilgisi yoktur. Gerçek olan şudur ki söylenen ne olursa olsun, şiir söyleyişsiz olmuyor. Hepimizin bildiği gibi, düzyazıyı da şiiri de sözcüklerle yazarız. Sözcükler, her ikisinin de ögeleridir. O hâlde nasıl oluyor da insanların birbirleriyle anlaşmasını sağlayan gündelik sözcükler, kimi dizelerde bu özelliğini kaybederek büyüleyici oluyor, bizi şiirin kendine özgü dünyasına götürüyor?

Bu parçaya göre şiirle ilgili yanlış anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Anlam ve içeriğin şiirin kurucu ögesi olduğunun düşünülmesi
Soru Açıklaması
19.
19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Macar besteci Bela Bartok, temsil ettiği hümanist anlayışla sadece Macaristan’ın değil, tüm ülkelerin sanatsal gelişimine ışık tutmuştur. Bestecilerin halk müziğinden yararlanması konusunda Bartok’un söylediği şu sözler, onun sanat anlayışını âdeta özetler: “Halk müziğinin sağladığı gereçlerden yararlanılması, bunların oldukları gibi ya da benzetme yoluyla evrensel veya yabancı eğilimleri olan eserlere rastgele serpiştirilmesi değildir. Bestecinin bu gereçlerdeki özü ve anlatımı kişisel üslubuna sindirebilmesidir. Bu yüzden bestecinin halk müziğiyle haşır neşir olması; bu müziğin dilini ve anlatımını kendi ana diliymiş, kendi anlatımıymış gibi rahatlıkla kullanabilecek hüneri elde etmesi gerekir.” Kuşkusuz bu görüş, kaynağını halk müziğinde bulan ulusal renklere duygusal bir yaklaşımı değil, bilimsel verilerin içselleştirilmesinden doğan yaratıcı bir yaklaşımı öngörmektedir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Bela Bartok’un müzik tarihindeki önemini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "B" Evrensel ölçekte geçerli bir bakış açısı getirmesi
Soru Açıklaması
20.
Bela Bartok’a göre halk ezgilerinden yararlanmanın asıl ölçütü ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sanatçının bireysel tarzıyla bütünleştirilerek özgün bir değer taşımalıdır.
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL YETENEK
21.
21. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Sinir kodu, beynin işlenmemiş duyusal verileri algılayan; anılara, kararlara ve anlamlara dönüştürmesine yardımcı olan yazılım, algoritma ya da yasalar dizisidir. (II) Nörobilimcilerin, beynin gizli dili olan sinir kodunu hiçbir zaman insanların düşüncelerini izinsiz okumaya yetecek kadar çözemeyeceklerine inanıyorum. (III) Bu kod tam anlamıyla çözülebilseydi prensipte bilimciler zihni hassas bir doğrulukla izleyebilir, yönlendirebilirlerdi. (IV) Bir şüphelinin zihni taranarak geçmiş suçlara dair anıları ve geleceğe dair planları araştırılabilirdi. (V) Sorun şu ki tüm beyinler belli birtakım genel prensiplere göre işlese de her insanın kendi geçmişiyle şekillenmiş olan sinir kodu, “kişiye özel” yapıdadır. (VI) Benim aşk, savaş ya da bilgisayar kavramımı oluşturan kalıplarla sizinkiler birbirinden farklıdır. (VII) Beynimin bu belirli bilgileri nasıl şifrelediğini bilmenin tek yolu, her bir sinirin alışverişini algılayabilecek binlerce, hatta milyonlarca elektrot aracılığıyla aktivitelerini izlemek olurdu. (VIII) Aynı anda benim de size ne düşündüğümü, olabildiğince doğru bir şekilde aktarmam gerekirdi.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?
Doğru Cevap: "A" İnsan düşüncelerini anlamlandırma konusunda yapılan nörobilim çalışmalarının geldiği nokta nedir?
Soru Açıklaması
22.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" VI. cümlede bir iddia, nedeniyle birlikte verilmiştir.
Soru Açıklaması
23.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bireysel farklılıkların nedeni açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "B" V
Soru Açıklaması
24.
24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Sanat dünyasında bazen bir an gelir, bir dâhi ortaya çıkıp uzun yıllar kendisinden söz ettirir. (II) Tarihin yıldızının parladığı bir an, gelecekteki on yılların ve yüzyılların da belirleyicisi olur. (III) Nasıl ki atmosferdeki bütün elektrik akımı bir paratonerin ucunda bulunuyorsa en küçük bir zaman dilimine bile inanılmaz sayıda çok tarihsel olay sığdırılmıştır. (IV) Başka zamanlarda kendi hâlinde, peş peşe ve yan yana gelişen olaylar, her şeyi belirleyen ve her şeye karar veren o bir tek anlık zaman dilimi içine sıkışıverir. (V) Tek bir evet, tek bir hayır, bir anlık erken davranma ya da bir anlık geç harekete geçme, bu ânı, yüzlerce kuşak da geçse, asla geri getiremez ve bu, yitirilen an, bireyin ve ulusların yaşamını ve hatta bütün bir insanlığın yazgısını belirler.

Bu parçadaki altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisine gönderme yapmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ânı yakalamaya
Soru Açıklaması
25.
Bu parçadaki V. cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "E" Tarihî ânı yakalayamama yaşamda ve kaderde izler bırakacaktır
Soru Açıklaması
26.
Bu parçaya göre tarihî anlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bireylerin ve toplumların tarihinde tekrar eden tarihî anlar vardır.
Soru Açıklaması
27.
27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir araştırma görevlisi A, B, C, D, E, F ve G derslerinin final sınavları programını düzenlemekten sorumludur. Bu derslerden üçünü Nil Hoca, dördünü Orhan Hoca vermektedir. Araştırma görevlisi tarafından bu derslerin sınavları aynı hafta içinde pazartesi başlayıp cuma bitecek şekilde düzenlenmiştir. Sınav takvimine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

* Bir hocanın bir günde sadece tek bir dersinin sınavı vardır.

* Orhan Hoca’nın verdiği tüm derslerin sınavları art arda günlerde olacaktır.

* B dersinin sınavı salı günü olacaktır.

* Çarşamba günü sadece F dersinin sınavı olacaktır.

* A ve D derslerinin sınavları aynı gün olacaktır.

* Cuma günü yapılacak iki sınavdan biri C dersinin sınavıdır.

* E dersinin sınavının olduğu gün Orhan Hoca’ya ait bir dersin sınavı yoktur.

Buna göre,

I. A

II. B

III. C

derslerinden hangileri Nil Hoca tarafından veriliyor olabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki derslerden hangileri kesinlikle aynı hoca tarafından verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" B ile F
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" B dersinin sınavı, E dersinin sınavından önce olacaktır
Soru Açıklaması
30.
B ile C derslerinin aynı hoca tarafından verildiği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur
Doğru Cevap: "E" G dersi Nil Hoca’ya ait olup sınavı cuma günü olacaktır
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL YETENEK
31.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
32.
Online Testler

işleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
33.
Online Testler

İşleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -1
Soru Açıklaması
34.
Online Testler

İşleminin sonucu kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 0,3
Soru Açıklaması
35.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" 14
Soru Açıklaması
36.
Online Testler
olduğuna göre, a kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
37.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
38.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
39.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
40.
Online Testler

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL YETENEK
41.
Online Testler

eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
42.
Online Testler
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
43.
Online Testler

ifadelerinden hangileri kesinlikle çift sayıdır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
44.
Ardışık beş pozitif tam sayının toplamı biçiminde yazılabilen bir sayıya “beşli sayı” deniliyor.

Buna göre, iki basamaklı kaç tane beşli sayı vardır?
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
45.
Toplam 29 kişiden oluşan bir turist kafilesi boş olan A ve B araçlarına biniyor. Bu durumda A aracındaki turistlerin yaşlarının ortalaması 40, B aracındaki turistlerin yaşlarının ortalaması ise 50 oluyor. Daha sonra A aracından 3, B aracından 2 turist iniyor. A aracından inenler B aracına, B aracından inenler de A aracına biniyor. Son durumda, A ve B araçlarındaki turistlerin yaşlarının ortalaması sırasıyla 41 ve 48 oluyor.

Buna göre, başlangıçta A aracına kaç turist binmiştir?
Doğru Cevap: "E" 17
Soru Açıklaması
46.
Ferhan, gideceği yolun beşte ikisini sabit bir hızla 10 dakikada yürüyor. Kalan yolu ise başlangıçtaki hızının dörtte üçüne eşit bir hızla katediyor.

Ferhan’ın yavaş yürüdüğü mesafe hızlı yürüdüğü mesafeden 480 metre fazla olduğuna göre, Ferhan yavaş yürüme hızıyla bir dakikada kaç metre yol almıştır?
Doğru Cevap: "A" 72
Soru Açıklaması
47.
Online Testler
Bir kasap 50 kilogram tavuk etini % 20, 10 kilogram dana etini ise % 50 kârla satarak her iki satıştan da eşit miktarda kâr elde etmiştir.

Buna göre, tavuk etinin kilogram satış fiyatının dana etinin kilogram satış fiyatına oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
48.
A ve B kamyonları bir inşaat alanına her seferinde sırasıyla 12 ve 16 ton kum taşımaktadır. Bu inşaat alanına A kamyonunun taşıdığı kumun toplam ağırlığı, B kamyonunun taşıdığı kumun toplam ağırlığının iki katıdır. Bu iki kamyon inşaat alanına toplam 44 sefer yaptığına göre, A kamyonunun yaptığı sefer sayısı B kamyonunun yaptığı sefer sayısından kaç fazladır?
Doğru Cevap: "E" 20
Soru Açıklaması
49.
Online Testler

Buna göre, başlangıçta kutuda kaç top vardır?
Doğru Cevap: "D" 77
Soru Açıklaması
50.
Kerem’in yaşı; Mecnun’un yaşının 2 katına, Leyla’nın yaşının ise 3 katına eşittir. Kerem’in yaşı, Leyla’nın yaşının 2 katı olduğunda Mecnun 15 yaşında olacaktır.

Buna göre, Leyla’nın bugünkü yaşı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 LİSANS GENEL YETENEK
51.
Her öğrencinin piyano, keman veya gitar enstrümanlarından en az birini çalabildiği bir sınıfta 24 öğrenci vardır. Bu sınıfta keman çalabilen öğrencilerin sayısı, yalnızca gitar çalabilen öğrencilerin sayısının 2 katına eşittir. Bu sınıfta piyano çalabilen fakat keman çalamayan öğrenci sayısı 9 olduğuna göre, keman çalabilen öğrenci sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
52.
A={1,2,3,4,5}

kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı doğal sayılar yazılıyor.

Buna göre, bu sayılardan kaç tanesi 3 ile tam bölünür?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
53.
53. - 54. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Nevzat, 1’den 15’e kadar olan doğal sayıları aşağıda verilen kurallara göre gruplara ayırıyor.

* Her sayı yalnızca bir grupta yer alır.

* Her grupta, o gruptaki sayıların her birine tam bölünen bir sayı bulunur.

Örneğin, bir gruptaki sayılar 1, 3 ve 15 olabilir, çünkü 15 sayısı bu gruptaki sayıların her birine tam bölünür.

Buna göre, Nevzat’ın oluşturduğu bir grupta en fazla kaç sayı bulunabilir?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
54.
Nevzat bu sayıları, her birinde en fazla iki sayı bulunan sekiz gruba ayırıyor.

Buna göre, 2 sayısı ile aynı grupta bulunan diğer sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
55.
Online Testler
Bu şirketin toplam 192 aracı vardır.

Buna göre, şirketin B marka araçlarının sayısı A marka araçlarının sayısından kaç fazladır?
Doğru Cevap: "A" 32
Soru Açıklaması
56.
Bu şirket 7 tane daha B marka araç alıyor. Böylece B marka araçlarının sayısı ile C marka araçlarının sayısı eşit oluyor.

Buna göre, son durumda şirketin toplam kaç aracı vardır?
Doğru Cevap: "C" 175
Soru Açıklaması
57.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
58.
Online Testler

Buna göre, x kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 16
Soru Açıklaması
59.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
60.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.