logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL KÜLTÜR
1.
Tarihte pek çok Türk kavmi, Doğu ve Orta Avrupa ile Balkanlar’a yerleşmiş, zamanla Türk kimliğini yitirerek Hristiyanlaşmıştır.

Türk kavimlerinin kimliklerini yitirmesinde;

I. ana yurtlarından gelen göçlerin azalması,

II. zamanla bölgedeki siyasi üstünlüklerini kaybetmeleri,

III. bölgedeki kültürlerle yakın ticari ve sosyal ilişki kurmaları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
1118-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin son sultanı olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sencer
Soru Açıklaması
3.
* Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı.
* Savaş sonrasında Moğolların Anadolu’yu tahrip etmesi ticareti olumsuz etkiledi.
* Moğolların önünden kaçan Türkmenler daha batıdaki bölgelere yerleşti.

Bazı sonuçları verilen bu savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kösedağ
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a geçişini kolaylaştıran durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Karesioğulları’nın deniz gücünün Osmanlı Devleti’ne katılmas
Soru Açıklaması
5.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde donanma gücüyle kuşatılmasına karşın Turgut Reis’in şehit düşmesinin ardından kuşatma kaldırıldığı için ele geçirilememiş olan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Malta
Soru Açıklaması
6.
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eyaletlerin salyaneli ve salyanesiz olarak gruplandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Timar Sistemi’nin her bölgede uygulanmaması
Soru Açıklaması
7.
Osmanlılar, Balkanlar’da fethettikleri yerlere Anadolu’dan götürdükleri Türkleri yerleştirmişlerdir. Bu yerleştirmelerde özellikle konargöçerleri tercih etmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin izlediği bu iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Fethedilen bölgelerde nüfus dengesini sağlamak
Soru Açıklaması
8.
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin, Osmanlı elçisi olarak gönderildiği Avrupa şehri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paris
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nde;

I. Tanzimat Fermanı’nın hazırlanması,

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,

III. matbaanın kullanılmaya başlanması

gelişmelerinin hangilerinde, Fransız İhtilali’nin etkisinin olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Reisülküttaplık, II. Mahmut Dönemi’nde aşağıdaki nazırlıklardan hangisine dönüştürülmüştür?
Doğru Cevap: "B" Hariciye
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL KÜLTÜR
11.
Tarih öğretmeni Ferhat Bey, sınıfında Namık Kemal’in “Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir.” sözünü söylemiş ve sınıftaki öğrencilerden XIX. yüzyılda bu söz doğrultusunda yapılan ıslahatlara örnek vermelerini istemiştir.

Öğrencilerden;
* Şamil : I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi,
* Halit : Kanunuesasi’nin kabulü,
* Büşra : Rüştiye ve idadilerin açılması,
* Tuğçe : Medreselerin kapatılması cevaplarını vermişlerdir.

Buna göre öğrencilerden hangileri yanlış cevap vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Tuğçe
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın, Balkanlar’daki Ortodoks ve Slav toplulukları kışkırtma politikasının da etkisiyle XIX. yüzyılda bağımsız olan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Arnavutluk
Soru Açıklaması
13.
I. Dünya Savaşı’nın sonunda bozulan güçler dengesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan ve Avrupa’da yeni bir düzenin kurulmasıyla sonuçlanan konferans aşağıdakilerin hangisinde toplanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Paris
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Meclis-i Müessisan: Son Osmanlı parlamentos
Soru Açıklaması
15.
Sivas Kongresi sonrasında oluşturulan, ilk sayısını Eylül 1919’da çıkaran ve bu dönemde Millî Mücadele’nin yayın organı olma özelliğini taşıyan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İrade-i Milliye
Soru Açıklaması
16.
Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı aşağıdakilerin hangisinde millî marş olarak kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Soru Açıklaması
17.
Online Testler

Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
18.
Saltanatın kaldırılmasının ardından istifa eden Osmanlı Hükûmetinin sadrazamı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Tevfik Paşa
Soru Açıklaması
19.
Çok partili hayata geçişin ilk denemelerinde, aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partilerin kurulmasında etkili olan muhalif grup arasında yer almamıştır?
Doğru Cevap: "E" Fevzi Çakmak
Soru Açıklaması
20.
* Öğretim programlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirilmesi,
* eğitim sistemi millî olacak şekilde ilk ve ortaöğretim programlarının düzenlenmesi,
* okul açılmasının Millî Eğitim Bakanlığının iznine bağlanması

Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılmasıyla
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL KÜLTÜR
21.
I. Devlet adına para basmak II. Ulusal bankalarla rekabet etmek III. Türk lirasının değerini korumak

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
22.
Atatürk’e göre devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin temel bir aracıdır.

Devletçilik ilkesinin benimsenmesinde;

I. özel teşebbüsün yeterli düzeyde olmaması,

II. ekonomik ve toplumsal sıkıntıların yaşanması,

III. 1929 Dünya Ekonomi Krizi’nin ortaya çıkması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
23.
Tarih tezinde Orta Asya ve Anadolu tarihlerini önemseyen Atatürk, özellikle 1930’lu yıllarda tarih çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Atatürk’ün tarih anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Evrensel olmayan bir tarih anlayışı geliştirmiştir
Soru Açıklaması
24.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında;

I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgali,

II. Almanya’nın Versay Antlaşması’nı ihlal etmesi,

III. Rodos ve On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında, Mussolini’nin iktidardan düşmesinin ardından toplanan ve Almanya’ya karşı Avrupa’da Normandiya kıyılarından ikinci bir cephe açılması kararının alındığı konferanstır?
Doğru Cevap: "E" Quebec
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi Marshall Planı’nın amaçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa ülkelerinde ekonomik kalkınmayı sağlamak
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında yaşanan gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması
Soru Açıklaması
28.
Yükselti arttıkça sıcaklığın düşme oranı Karadeniz kıyı dağlarının kuzey yamaçlarında, güney yamaçlara oranla daha azdır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Kuzey yamaçların daha nemli olmasıyla
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi karstik kökenli bir ova değildir?
Doğru Cevap: "A" Tercan
Soru Açıklaması
30.
Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen orman güllerinin Nur Dağları yamaçlarında, Akdeniz Flora Bölgesi’ne ait Lübnan Sediri’nin ise Erbaa-Niksar çevresinde yetişmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 4. Zaman iklim salınımları sırasında bu alanlara yayılmış olmaları
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL KÜLTÜR
31.
Türkiye’de buzulların etkisiyle oluşmuş topografik şekillere ancak yüksek dağlık alanlarda rastlanmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde buzul şekillerine rastlanmaz?
Doğru Cevap: "E" Yıldız Dağları
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye topraklarının tümü için en önemli sorundur?
Doğru Cevap: "C" Erozyon
Soru Açıklaması
33.
I. Ereğli Sazlığı

II. Sultan Sazlığı

III. Hotamış Sazlığı

Yukarıdakilerin hangileri Konya Kapalı Havzası’nda bulunan sulak alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
34.
Türkiye’nin toprak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki topraklarda podzollaşma görülür
Soru Açıklaması
35.
Lozan Antlaşması çerçevesinde Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan göç, hangi göç türüne örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Mübadele
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki illerden hangisinin Trakya Yarımadası’nda toprakları bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Balıkesir
Soru Açıklaması
37.
I. Refah düzeyi

II. Eğitim seviyesi

III. Nüfus yoğunluğu

Türkiye’nin batı ve doğu illeri arasındaki doğurganlık oranın farklı olmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
38.
Online Testler

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasında sanayi faktörü fazla etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
39.
Türkiye’de turizm, 1980’lerden itibaren gelişme göstermeye ve bu doğrultuda turizm çeşitliliği son yıllarda artmaya başlamıştır.

Buna göre Türkiye’de;

I. ekoturizm,

II. golf turizmi,

III. kültür turizmi,

IV. deniz ve kıyı turizmi

türlerinden hangileri diğerlerine göre daha fazla turist çekmektedir?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
40.
* Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alır.
* Kara yolu ve demir yolu geçişi vardır.
* İşlek ve önemli bir gümrük kapısıdır.

Bazı özellikleri verilen bu sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapıkule
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL KÜLTÜR
41.
Türkiye’de genellikle sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu kentlerde demir yolu ulaşımı bulunmaktadır. Aşağıdaki kentlerden hangisi bu duruma uymamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Bursa
Soru Açıklaması
42.
Türkiye’de bazı iller, sahip oldukları ham maddeler nedeniyle belirli sanayi dallarıyla özdeşleşmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" Eskişehir - meyve suyu üretimi
Soru Açıklaması
43.
I. Bakü-Tiflis-Ceyhan

II. Mavi Akım

III. Kerkük-Yumurtalık

IV. İran-Türkiye

V. Yumurtalık-Kırıkkale

Yukarıda verilen boru hatlarının hangilerinde petrol taşımacılığı yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, III ve V
Soru Açıklaması
44.
Online Testler

Buna göre yukarıdaki haritada numaraladırılarak gösterilen kırsal alanların hangilerinde tarımsal ekonomik faaliyetler daha çok benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
45.
Online Testler

Bu alanlar Türkiye’de aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle öne çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Rüzgâr
Soru Açıklaması
46.
1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 184
Soru Açıklaması
47.
1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulabilir.
Soru Açıklaması
48.
1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce çekilmesi gereken üç bakan aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Adalet, içişleri, ulaştırma
Soru Açıklaması
49.
Aşağıda verilenlerin hangisinde idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araç, diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" Alaca kaymakamı-Gazipaşa Köyü muhtarı
Soru Açıklaması
50.
Memur atama işleminin iptali istemiyle açılan bir dava, aşağıdakilerin hangisi tarafından karara bağlanır?
Doğru Cevap: "A" İdari yargı
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ÖNLİSANS / GENEL KÜLTÜR
51.
Danıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Başkanı, kendi üyeleri arasından cumhurbaşkanınca atanır
Soru Açıklaması
52.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 1: Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.

Bu parçada altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hâkimin hukuk yaratması
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda günümüzde kabul edilen yorum çeşitleri veya yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yasama yorumu
Soru Açıklaması
54.
Birden fazla kişinin, kanun veya sözleşme gereği aralarında daha önceden mevcut olan ortaklık bağına dayanarak, belirlenmiş bir payları olmaksızın aynı eşyanın tamamına malik olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Elbirliği mülkiyeti
Soru Açıklaması
55.
1986 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Olof Palme, aşağıdaki ülkelerin hangisinde başbakanlık yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" İsveç
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bayrağında hilal yoktur?
Doğru Cevap: "D" Irak
Soru Açıklaması
57.
Kara delikler konusundaki çalışmalarıyla tanınan, Zamanın Kısa Tarihi ve Ceviz Kabuğundaki Evren adlı kitapların yazarı olan fizikçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Stephen Hawking
Soru Açıklaması
58.
İnka Uygarlığı’nın ortaya çıktığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güney Amerika
Soru Açıklaması
59.
2016 yılının Haziran ayında Kore’de düzenlenen 14. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası ve 7. Dünya Yaş Grupları Yarışması’nda, 15-17 yaş grubunda şampiyon olan Türk kadın sporcu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ayşe Begüm Onbaşı
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılının Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerde, il olarak kurulması veya il statüsünün kaldırılması teklif edilen yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Derecik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.