logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL KÜLTÜR
1.
I. Teoman

II. Mete Han

III. Kutluk Kağan

Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
2.
1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Büveyhîlerin Bağdat’taki hâkimiyetlerine son vermesi
Soru Açıklaması
3.
Anadolu Selçuklu Devleti’nde veliaht ilan edilen kişi ya başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik olarak görevlendirilirdi.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Şehirlerde valilerin yetkilerini artırmak
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı tarihinde Osman Bey’in ardından devletin ikinci kurucusu olarak tanımlanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I. Mehmet
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti’nde; I. ürün üzerinden vergi alınması, II. üretimin tarıma dayalı olması, III. fethedilen toprakların padişaha ait olması durumlarından hangilerinin toprakların boş bırakılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazinesinden sorumlu görevlidir?
Doğru Cevap: "C" Defterdar
Soru Açıklaması
7.
İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sıbyan Mektebi: Padişah çocuklarının yetiştirildiği saray okulu
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecit adına kaleme aldığı ve devlet idaresinde kökten değişikler öngören Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da ilan edildiğinde pek çok açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu fermanla hedeflenen reformlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Meşruti yönetimin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL KÜLTÜR
11.
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Orta Asya Türkleri ile birleşmek için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kafkas
Soru Açıklaması
13.
İtalyanlar Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılar ve Fransızların yaptıkları gibi baskı ve korku metodunu takip etmeyip kendilerini halka sevdirme, benimsetme ve yöre halkıyla çatışmaya girmeden işgal bölgelerine nüfuz etme yolunu benimsemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İtalyanların bu politikasına örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Ankara Hükûmetinin siyasi taleplerini tümüyle kabul etmeleri
Soru Açıklaması
14.
16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Yunan zulmüne karşı mücadeleye devam edileceği vurgulandıktan sonra, saltanat makamına bağlı olunduğu, bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının amaçlandığı açıklanmıştır.

Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili;

I. Osmanlı yönetimine karşı olunmadığı,

II. bağımsızlık vurgusu yapıldığı,

III. millî egemenliğin amaçlandığı

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Sivas Kongresi’nin, Erzurum Kongresi’ne göre daha az delegeyle toplanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Erzurum Kongresi’nin başarısız görülmesi
Soru Açıklaması
16.

  • * Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.

  • * Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır.

  • * Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.


Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Erzurum Kongresi
Soru Açıklaması
17.
Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan;

I. Gediz,

II. Birinci İnönü,

III. İkinci İnönü,

IV. Kütahya-Eskişehir,

V. Sakarya

savaşlarının hangilerinde Türk askeri başarılı olmuştur?
Doğru Cevap: "E" II, III ve V
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının kurulması
Soru Açıklaması
19.
1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi, Türkiye’de siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu krizin etkili olduğu dönemdeki gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması
Soru Açıklaması
20.
İtilaf Devletleri’nin, Mudanya Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yapılacak barış görüşmelerine, TBMM Hükûmeti ile İstanbul Hükûmetini birlikte davet etmeleri, aşağıdakilerden hangisine gerekçe oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "A" Saltanatın kaldırılmasına
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL KÜLTÜR
21.
17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu, aşağıdaki devletlerin hangisinin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" İsviçre
Soru Açıklaması
22.
“Biz, Batılılar ne yaptıysa aynısını yapmak değil, nasıl yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz.”

Atatürk Dönemi’nin tanıklarından olup Türk Tarih Kurumunun başkanlığını da yapan Hasan Cemil Çambel’in bu sözünden hareketle, Türk İnkılabı’nın Batılı modelden almayı hedeflediği temel unsur, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yöntem bilgisi
Soru Açıklaması
23.
Birinci TBMM’de kabul edilen kanunlardan biri de kömür havzalarında çalışan işçilerin sosyal hakları ve güvenlikleriyle ilgilidir.

Bu kanunun aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Halkçılık
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki devletlerden hangisi, Türkiye’nin Balkan Antantı’nı oluşturma çabalarına karşı çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Maginot Hattı: Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi
Soru Açıklaması
26.
Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Demokrat Parti
Soru Açıklaması
27.
SSCB’nin dağılmasının ardından 11 cumhuriyetin katılımıyla 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsız Devletler Topluluğunun kurucu üyeleri arasında yer almamıştır?
Doğru Cevap: "B" Gürcistan
Soru Açıklaması
28.
Online Testler

Yukarıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha sık görülmektedir?
Doğru Cevap: "A" Sel ve taşkın
Soru Açıklaması
29.
Türkiye’de bir meteoroloji istasyonuna ait yıllık toplam yağışın mevsimlere göre dağılışını gösteren grafikte, kış yağışlarının yaz yağışlarından daha fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Denizel etkilere yakın olmasıyla
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırması sonucunda oluşan sirk göllerine rastlanmaz?
Doğru Cevap: "C" Köroğlu
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL KÜLTÜR
31.
Online Testler

Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olmasında etkili olan dağlar genel olarak; I. kıvrılma, II. kırılma, III. volkanizma ile meydana gelmişlerdir.

Numaralandırılan bu etmenler, aşağıdaki dağların hangilerinin oluşumunda daha fazla etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
32.
Türkiye’de iki farklı yörenin bitki topluluklarının benzer özellikler göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "D" Bakı koşulları
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e dökülen akarsulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gönen
Soru Açıklaması
34.
Online Testler

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde heyelan riski diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
35.
"Çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım yapmak için Türkiye’nin en avantajlı yerinde yaşamaktayım. Bazı alüvyal ovalar gibi bu ova da bize oldukça iyi olanaklar sunmaktadır. Yaşadığım yerde ılıman iklim şartlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün alınır. Genellikle buğday hasadından sonra yerine mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. Dağlık alanlarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır. Başta kıl keçisi olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla uğraşılır.”

Bu parçada sözü edilen yer, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çukurova
Soru Açıklaması
36.
Online Testler

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde, arazinin engebeli yapısı nüfusun seyrek dağılışında daha fazla etkilidir?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
37.
Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak, tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Aşağıdaki alanların hangisi, bu göçleri daha az alan veya hiç almayan yerlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum ve Kars çevresi
Soru Açıklaması
38.
Türkiye’nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken kuzeydoğu kesimindeki Erzurum, Ardahan ve Ağrı üçgeninde büyükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Bu ön plana çıkışta diğerlerine oranla daha fazla etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İklim ve yeryüzü şekilleri
Soru Açıklaması
39.
Turizmin Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla uygulanabilecek politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Turizm sektöründe istihdamın artırılması
Soru Açıklaması
40.
Türkiye tarımının, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Ticari amaçlı tarımsal faaliyetler daha yaygındır.
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL KÜLTÜR
41.
Türkiye’de hâlen tarıma dayalı sanayiye en fazla katkı sağlayan bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güneydoğu Anadolu Projesi
Soru Açıklaması
42.
Online Testler

Bu alanların hangisinde ormanlar daha az yer kaplar?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
43.
Türkiye’de kara yolu taşımacılığının diğer ulaşım biçimlerine göre daha gelişmiş olmasındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yolcu ve yük taşımacılığı talebinin yüksek olması
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Suriye sınırında yer alan sınır kapılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gürbulak
Soru Açıklaması
45.
Rüzgâr enerjisi potansiyeli ve işletme verimliliğine uygunluk bakımından aşağıdaki alanlardan hangisi diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir?
Doğru Cevap: "E" Rize ve çevresi
Soru Açıklaması
46.
1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
47.
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru Açıklaması
48.
1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, görevine dönmesine kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi idari işlem niteliği taşımaz?
Doğru Cevap: "A" Kanun
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir?
Doğru Cevap: "B" Afyonkarahisar Belediyesi
Soru Açıklaması
logo
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
2016 ORTAÖĞRETİM / GENEL KÜLTÜR
51.
Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların karşılıklarını oluşturan bedelin ödenmesi yoluyla, mülkiyetlerinin idareye geçirilmesini sağlayan usul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kamulaştırma
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanunlar ile aynı basamakta yer alabilir?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası antlaşmalar
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Sözleşmeyi emredici hukuk kurallarına aykırı düzenleyebilme özgürlüğü
Soru Açıklaması
54.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer” ifadesiyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yerleşim yeri
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi, ilki 1975 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı filmlerinin yönetmenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ertem Eğilmez
Soru Açıklaması
56.
Türkiye’de aşağıdaki lisans programlarından hangisinin öğretim süresi diğerlerine göre daha uzundur?
Doğru Cevap: "C" Tıp
Soru Açıklaması
57.
Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen Greenwich, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
58.
1913 yılında Kırşehir’de doğan; Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri, Ay Dost Şu Yalan Dünyadan Usandım başta olmak üzere seslendirdiği pek çok bozlakla anılan âşık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Muharrem Ertaş
Soru Açıklaması
59.
2016 yılının Eylül ayında düzenlenen Yaz Paralimpik Oyunları aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Brezilya
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan üniversitenin adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Niğde
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.