logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / BİYOLOJİ
1.
Online Testler

I. DNA,

II. protein,

III. polisakkarit

moleküllerinin hangilerinde işaretli kükürt bulunması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
2.
Mitokondri ve kloroplastın ökaryotik hücre yapısına endosimbiyoz olayı sonucunda katıldığı varsayılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, mitokondrinin ökaryotik hücre yapısına kloroplasttan daha önce katıldığının kanıtı olabilir?
Doğru Cevap: "D" Mitokondrinin ökaryotik canlıların hepsinde, kloroplastın ise yalnızca bitkilerde ve bazı bir hücrelilerde bulunması
Soru Açıklaması
3.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
Hücre zarından madde taşınımıyla ilgili,

I. Oksijen, hücre zarından daima pasif taşıma yoluyla geçer.

II. Hücre zarının iki tarafında derişim farkına sahip olan her madde, kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yapabilir.

III. Aktif taşımada moleküller yalnızca hücre dışından hücre içine doğru taşınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Online Testler
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
Online Testler

Buna göre I, II ve III ile numaralandırılmış olan elemanlardan hangileri fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde kullanılacak moleküllerin sentezinde işlev görür?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Online Testler

Normal menstruasyon döngüsünde önce dokusu kalınlaşan, kılcal damarları genişleyen, kan miktarı ve mukus salgısı artan, döllenme gerçekleşmediğinde ise kalınlaşmış dokusu parçalanarak dışarı atılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde hücre döngüsünün mitoz evresinde gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "D" DNA’nın kendini eşlemesi
Soru Açıklaması
10.
Online Testler

Şekildeki biyokütle piramidine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" En büyük vücuda sahip bireyler, her zaman piramidin tepesinde yer alır.
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / BİYOLOJİ
11.
Doğadaki azot döngüsündeki denitrifikasyon basamağı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar?
Doğru Cevap: "C" Azotun gaz hâlinde atmosfere verilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıda verilen canlılar arasındaki ilişkilerden hangisi mutualizme örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "A" Su ve mineralleri, üzerinde yaşadığı elma ağacından sağlayan ökse otu ile elma ağacı arasındaki ilişki
Soru Açıklaması
13.
Online Testler

Bu grafiklere göre,

I. K popülasyonunda, popülasyon yoğunluğu belirli bir düzeyin altında olduğunda hayatta kalma oranı daha yüksektir.

II. L popülasyonunda, popülasyon yoğunluğunun belirli bir düzeyin üstünde olması, hayatta kalmayı olumsuz yönde etkiler.

III. L popülasyonu hayatta kalma grafiğinin, K popülasyonu hayatta kalma grafiğinden farklı olmasının nedeni, L popülasyonunda genetik çeşitliliğin daha yüksek olmasıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
14.
Eşeyli üremeyle çoğalan otsu bir çiçekli bitkiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Açık tohumlu olabilir.
Soru Açıklaması
15.
Online Testler

Kromozom sayısı 2n = 16 olan çiçekli bir bitkinin;

I. kök ucu meristem hücrelerindeki,

II. yumurta hücresindeki,

III. sperm hücresindeki,

IV. endospermindeki

kromozom sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
16.
Bir bitkinin yaprağında gerçekleşen;

I. fotosentez,

II. terleme,

III. solunum

olaylarından hangileri, yaprak hücrelerinde ozmotik basıncın artmasına ve komşu hücrelerden su almalarına neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Online Testler

Bu çiftlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" "Funda-Enes" çifti ile "Ceren-Ali" çiftinin A kan grubuna sahip bir çocuklarının olma olasılıkları aynıdır.
Soru Açıklaması
18.
Online Testler

Buna göre, bu özelliğin kalıtımı;

I. otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel ile,

II. otozomal kromozomlarda taşınan baskın alel ile,

III. X kromozomunda taşınan çekinik alel ile,

IV. X kromozomunda taşınan baskın alel ile

taşınma biçimlerinden hangileriyle gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
19.
Online Testler
Doğru Cevap: "D" 36
Soru Açıklaması
20.
Online Testler

Bu DNA molekülü üzerinden bilgi akışıyla ilgili,

I. DNA zincirlerinden herhangi birinde ortaya çıkan bir nükleotit değişikliği mRNA’da mutlaka kendisini gösterir.

II. Kural olarak genlerin birinde meydana gelen bir mutasyonun, diğer genin kontrol ettiği protein sentezini etkilemesi beklenmez.

III. 1 nolu zincir, bu genlerin her ikisinin de şifrelediği proteinler için anlamlı zincir olarak işlev görür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-2: 2016 / BİYOLOJİ
21.
Aşağıdakilerden hangisi genetik çalışmalarda "model organizma" olarak kullanılacak bir hayvanda bulunması istenen özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni döl verme süresinin uzun olması
Soru Açıklaması
22.
İnsan sindirim sisteminde işlev gören;

I. gastrin,

II. sekretin,

III. kolesistokinin

hormonlarından hangileri onikiparmak bağırsağından salgılanır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşebilmesi için enerji harcanmaz?
Doğru Cevap: "A" Oksijenin alveollerden kana geçmesi
Soru Açıklaması
24.
Online Testler

Aşağıdaki grafiklerden hangisi, sağlıklı bir insanın kan dolaşımında kanın; atardamar, kılcal damar ve toplardamardan geçerken basıncındaki değişimi göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
25.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
26.
Online Testler

Bir kasabada, 1940 yılında meydana gelen kızamık salgınından 50 yıl sonra bir kızamık salgını daha meydana gelmiştir. Birinci salgında hastalığı geçirip hâla yaşayanlar (M) ve aşılanmış kişiler (N) ikinci salgında hastalığa yakalanmamışlardır.

Buna göre, M ve N gruplarının ikinci salgına karşı gösterdiği bağışıklık tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
27.
Hayvanlarda gözlenen;

I. bal arılarının buldukları besinin kovana göre konumunu diğer arılara bildirmek için vücut dansları yapması,

II. bir yaşındaki çita yavrularının anneleriyle birlikte katıldıkları üçüncü avda bir ceylan yakalamaları,

III. bir bahçe örümceğinin böcek yakalamak için türe özgü ağ örmesi,

IV. yeni doğmuş bir geyik yavrusunun ayağa kalkar kalkmaz annesini emmeye çalışması

davranışlarından hangileri içgüdüsel davranışlara örnektir?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
28.
Online Testler
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi insanlarda, paratiroit bezi tarafından salgılanan parathormonun işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kemik dokudan kana kalsiyum geçişini uyarma
Soru Açıklaması
30.
Bir popülasyonda, a alelinin frekansının bir süre sonra değiştiği gözleniyor.

Bu duruma aşağıdaki etkenlerden hangisi neden olmaz?
Doğru Cevap: "B" Rastgele çiftleşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.