logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-3: 2016 / COĞRAFYA-1
1.
I. Tarım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak tarımsal verimin artması

II. Taş kömürü yataklarının bulunduğu alanlarda sanayi faaliyetlerinin gelişmesi

III. Bitki örtüsünün tahrip edildiği alanlarda erozyon riskinin artması

IV. Yapı malzemesinin kerpiç olduğu alanlarda depremin yıkıcı etkisinin fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik coğrafyanın doğrudan inceleme konuları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Coğrafya dersinde, yaşadığı köy hakkındaki gözlemlerini aktaran bir öğrenci, köyünde çok sayıda dolin ve obruk olduğunu söylemiştir.

Buna göre, öğrencinin yaşadığı köyle ilgili aşağıdakilerden hangisine öncelikli olarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Kayaç türlerine
Soru Açıklaması
3.
Online Testler

Bu yerlerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında hangi biyomlardaki bitki ve hayvan türlerinin birbiriyle daha çok benzerlik göstermesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" III ve V
Soru Açıklaması
4.
Ekosistem içerisindeki canlıların gereksinim duyduğu azotun esas kaynağını atmosfer oluşturur. Bu azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için nitrit ve nitratlara dönüşmesi gerekir.

Bu dönüşüm,

I. orman yangınları sonucunda küllerin toprağa geçmesi,

II. topraktaki bazı bakterilerin ölen canlıları ayrıştırması,

III. hava ile temas ettiği yüzeylerde doğrudan suya geçmesi,

IV. havada oksijenle birleşen azotun yağışlarla toprağa geçmesi

süreçlerinden hangileriyle gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
5.
Online Testler

Bu yerlerde oluşan doğa olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" II numaralı yerde sık sık sel ve taşkınlar yaşanmaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Online Testler

Yeryüzünde yerleşmeyi sınırlandıran etkenler göz önüne alındığında bu yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II numaralı yerde iklimin uygunluğu sayesinde yerleşmeler oldukça sıktır.
Soru Açıklaması
7.
I. Çan şeklindeki nüfus piramitleri doğumların yeniden artmaya başladığını gösterir.

II. Düzgün üçgen şeklindeki nüfus piramitleri yüksek doğum ve ölüm oranlarını gösterir.

III. Tabanı hızla daralan nüfus piramitleri yüksek doğurganlık oranlarını gösterir.

Nüfus piramitlerinin şekil özellikleriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Yeryüzünde farklı özelliklere sahip bazı önemli şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlerin bölgesel ve küresel ölçekteki önemi sadece sahip olduğu coğrafi özelliklerle sınırlı olmayıp ülkelerin ekonomik gücü de şehirlerin fonksiyonel özelliklerinin belirginleşmesinde önemli bir etki yapmaktadır.

Aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin küresel bir fonksiyon kazanmasında bu etki daha belirgindir?
Doğru Cevap: "D" Hamburg
Soru Açıklaması
9.
Dünyadaki ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışında akarsuların ve onların oluşturduğu verimli tarım arazilerinin büyük önemi vardır. Bu akarsuların bulunduğu alanlar geçmişten günümüze önemini hep korumuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu türden akarsulara örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Volga
Soru Açıklaması
10.
Online Testler

Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığın nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Güneş ışınlarının geliş açısı
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-3: 2016 / COĞRAFYA-1
11.
I. Kıtaların birbirine çok yaklaştığı alanda bulunmasına bağlı olarak Doğu ve Batı kültürleri arasındaki etkileşimi daha yoğun yaşaması II. Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Orta Doğu ve Kafkas ülkeleri ile sanayileşmiş fakat yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan Avrupa ülkeleri arasında bulunması III. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, Karadeniz’e kıyısı olan limanlar için çıkış noktası olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisine uluslararası düzeyde doğrudan katkı sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
12.
Online Testler

Bu alanların hangilerinde tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" II ve V
Soru Açıklaması
13.
Online Testler

Bu yerlerde meydana gelen doğal afetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I numaralı yerde, iklim özelliklerine bağlı olarak özellikle yaz döneminde şiddetli kuraklık yaşanmaktadır.
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’de demir yollarının önemli bir kısmı, liman şehirleri ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlamak için yapılmıştır. Üretilen ürünlerin limanlarla iç ve dış pazarlara daha kolay taşınması amacıyla yapılan demir yolları, özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde ülke ekonomisine ve bu şehirlerin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu özellikteki şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Trabzon
Soru Açıklaması
15.
Coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır?
Doğru Cevap: "C" Tarım bölgeleri
Soru Açıklaması
16.
Online Testler
    •  Antik Dönem’in önemli liman kentlerinden biridir.
 
    • Frig uygarlığına başkentlik yapmış olan bir merkezdir.
 
    • Anadolu’daki en eski imparatorluklardan olan Hitit İmparatorluğuna başkent olmuş bir merkezdir.
 
    • Anadolu’da ilk yerleşik hayatın başladığı merkezlerden biridir. Bu yönüyle yerleşim tarihi
açısından oldukça önemlidir.

Buna göre yukarıda, hangi tarihî merkeze ait bilgi verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Tuşpa
Soru Açıklaması
17.
Yeryüzünün kurak alanlarını oluşturan “Sıcak Çöl Bölgeleri” insan faaliyetlerini sınırlandırmakta bazen de imkânsız hâle getirmektedir.

Bu özelliklere sahip aşağıdaki yerlerden hangisi Kuzey Yarım Küre’de yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Atakama
Soru Açıklaması
18.
Çin ve Hindistan, bazı tarım ürünlerinin üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almalarına rağmen dünya tarım ticaretinde önemli bir yere sahip değildir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nüfuslarının fazla olması
Soru Açıklaması
19.
Orta Doğu'nun enerji yataklarına bir alternatif olarak gösterilen Hazar Havzası, petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından oldukça zengindir. Bu havzada üretilen petrol ve doğal gazın önemli bir kısmı boru hatları ile dünyanın başka bölgelerine aktarılmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen ülkelerin tümü bu havzada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Azerbaycan-Kazakistan-Türkmenistan
Soru Açıklaması
20.
Online Testler

Bu alanların hangileri, tarımsal faaliyetler açısından diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir?
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-3: 2016 / COĞRAFYA-1
21.
I. Erozyon

II. Kuraklık

III. Asit yağmurları

IV. Sel

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ve beşerî faktörlerin birlikte etkili olduğu karma afet türleri içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
22.
Günümüzde dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan fosil kaynakların tüketimi her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Bu enerji kaynakları rezervleri itibarıyla sınırlı kaynaklardır. Artan enerji ihtiyacı ve mevcut rezervler düşünüldüğünde bu enerji kaynaklarının önümüzdeki yıllarda tükenmesi beklenmektedir.

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi bu grup içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hidrojen
Soru Açıklaması
23.
Fosil yakıtların tüketimindeki artış çevresel olarak büyük zararlara yol açmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerde teknolojinin de yardımı ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu sayede de olumsuz çevresel etkiler azaltılmaktadır.

Buna göre;

I. sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması,

II. petrokimya sanayilerinin şehirlerin dışına kurulması,

III. enerji verimini artıran yenilik ve teknolojik gelişmeler

faaliyetlerinden hangileri bu etkiyi azaltmaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
24.
Doğal kaynakların birçoğunun yenilenebilir özellikte olmaması, verimsiz ve aşırı kullanımı bu kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kaynakların sürdürülebilirliğine uygun bir örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Havza planlamaları ile su kaynaklarının korunması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.