logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-4: 2016 / TARİH
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat'ın kullanım amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Saray
Soru Açıklaması
2.
476 yılında Batı Roma Devleti’nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ'da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Barut
Soru Açıklaması
3.
Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.

Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu
Soru Açıklaması
4.
İlk Türk devletlerinde toy adı verilen meclislerde; devlet meseleleri görüşülür, dinî tören, yarışma ve çeşitli eğlenceler yapılır, toyların sonlarında da halkın katıldığı şölenler, ziyafetler düzenlenirdi.

Buna göre toylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hükümdar kararlarının bağlayıcı olduğuna
Soru Açıklaması
5.
İlk Türk Devletleri konusunun işlendiği derste Erhan Öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:

* Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken’i terk edip güneye göçtüler.

* Bögü Kağan Dönemi’nde Maniheizm dinini kabul ettiler.

* Matbaanın Avrupa’ya gidişinde rol oynadılar.

Buna göre Erhan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi hakkında bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "A" Uygurlar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur?
Doğru Cevap: "A" İbn Rüşd
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar, İspanya üzerinden Avrupa’ya girmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Emevîler
Soru Açıklaması
8.
Anadolu Selçuklularında Divan-ı Saltanata bağlı olarak çalışan divanlardan biri olan Divan-ı İnşanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devletin iç ve dış yazışmalarını yapmak
Soru Açıklaması
9.
Büyük Selçuklu Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Orta Asya'da kurulan en büyük Türk-İslam devletidir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Karamanlılar
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-4: 2016 / TARİH
11.
Anadolu Beylikleri Dönemi’nde, İtalyan devletleri ile yapılan ticarette Bizans ve İtalyan paralarının ve ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Anadolu’nun önemli bir ticaret merkezi olmasının
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocaklarına bağlı süvari birliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Silahtarlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engellediği savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" Tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nde ölen kişinin mirasçılarının isteği üzerine kadı tarafından düzenlenen tereke defterleri, kişinin taşınır ve taşınmaz bütün malları ile borç ve alacaklarını içerirdi.

Bu bilgiye göre tereke defterlerinde kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Fiziki özelliklerine
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç malları ve ham maddeler, şehirdeki kapan adı verilen pazar yerlerinde belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulurdu. Bu satış sırasında adil bir dağıtım gözetilirdi.

Bu uygulamayla;

I. fiyat artışının kontrol edilmesi,

II. rekabetin teşvik edilmesi,

III. lüks tüketim mallarına ilginin artması

durumlarından hangilerinin sağlandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerden önce de ticareti yapılan ürünlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" İpek
Soru Açıklaması
17.
Hristiyanlar, kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden almak için XI. ve XIII. yüzyıllar arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Haçlı Seferleri
Soru Açıklaması
18.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde Ortodoks tebaanın eğitim ve ibadet işlerinde Ortodoks Patriği’ne yetkiler vermiş olmakla birlikte, seçilen patriğin atama yetkisini kendisi üstlenmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in bu uygulamadaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Merkezî otoriteyi korumak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Anadolu'nun doğu bölgelerini nüfuzu altına alma politikası
Soru Açıklaması
20.
II. Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-4: 2016 / TARİH
21.
III. Selim Dönemi'nde yapılan yeniliklerde aşağıdaki devletlerden hangisi daha çok örnek alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
22.
Süveyş Kanalı'nın açılması İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği politikaları etkilemiştir.

Bu durumun;

I. Ayastefanos Antlaşması koşullarının değiştirilmesi,

II. İngiltere'nin olası Rus saldırısına karşı Kıbrıs'a asker çıkarması,

III. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmesi

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
23.
II. Meşrutiyet’in ilanının ardından çeşitli hedeflere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır:

* Serseriler ve Zanlı Kişilerle İlgili Kanun

* Kamu Toplantıları Kanunu

* Grevleri Önleme Kanunu

* Müslüman Olmayan Vatandaşların Askere Alınmaları ile İlgili Kanun

Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi, Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi ve Paris Antlaşması’nın siyasi sonuçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılmasının ve Avrupa hukukundan yararlanmasının kabul edilmesi
Soru Açıklaması
25.
Osmanlı Devleti’nde İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükûmeti ele geçirmesini sağlayan Babıali Baskını, aşağıdaki savaşların hangisi sırasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Birinci Balkan Savaşı
Soru Açıklaması
26.
Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan;

I. Mavri Mira,

II. Kilikyalılar,

III. Reddi İlhak

cemiyetlerinden hangilerinin Millî Mücadele’de Türk ulusunun çıkarlarını savunduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
27.
Erzurum Kongresi’nde manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararı alınmışken Sivas Kongresi’nde konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstanbul’dan kongreye katılan bazı temsilcilerin manda idaresini tek kurtuluş çaresi olarak görmeleri
Soru Açıklaması
28.
Anlaşma Devletlerinin, Türk ordusunun Birinci İnönü Savaşı’nı kazanması üzerine Londra Konferansı’nı toplamak istemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle TBMM’ye kabul ettirmek
Soru Açıklaması
29.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Millî Mücadele Dönemi’ndeki aydın-halk ilişkisini anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaban
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, CHP'nin ikinci büyük kongresinde (1927) okuduğu Nutuk'un konuları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Çanakkale Savaşları
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-4: 2016 / TARİH
31.
Aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşen olay ve ilgili kurum eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Çok partili hayata geçiş – Hürriyet Partisi
Soru Açıklaması
32.
29 Ekim 1933’te Ankara’da okuduğu 10. Yıl Nutku’nda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, bu işlerin “en büyüğü” olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını
Soru Açıklaması
33.
1978 yılında, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılının, tüm üye ülkelerde kutlanması kararını alan ve onun barışseverliğini ödüllendiren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" UNESCO
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki daimi üyelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Japonya
Soru Açıklaması
35.
Basmacı hareketiyle ilgili olarak;

I. Rusya'da Bolşevizmi yaymayı amaçlar.

II. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir.

III. Enver Paşa'nın da katıldığı bir harekettir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
36.
İkinci Dünya Savaşı’nda insan kaybının yaklaşık yarısını siviller oluşturmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Kitle imha silahlarının kullanılmasından
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerine yön veren liderlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" John F. Kennedy
Soru Açıklaması
38.
Türkiye, Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı ilhak ederek başlattığı “hayat sahası” politikasından endişe duymuştur.

Türkiye’nin bu politikaya karşı duyduğu endişenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hayat sahası politikasına dayalı sınırın nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması
Soru Açıklaması
39.
 ABD'nin, Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'a askerî ve ekonomik destek sağlaması  ABD'nin, Marshall Planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması

Bu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ABD'nin, 1946 sonrasında SSCB’ye karşı kuşatma politikası uygulaması
Soru Açıklaması
40.
1959 yılından itibaren Çin ile Hindistan arasındaki ilişkilerin bozulmasında,

I. Hindistan’ın Çin’in güçlenmesinden rahatsız olması,

II. Çin’in Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve Bhutan’da ideolojisini yayma girişimlerinde bulunması,

III. Çin ile SSCB arasında yaşanan anlaşmazlıkların artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
logo
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI
LYS-4: 2016 / TARİH
41.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Potsdam Konferansı’nda Sovyet Rusya; İtalya'nın Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarında bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgali altındaki Romanya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan komünist hükûmetlerin İngiltere ve Amerika tarafından tanınmasını istemiştir.

Sovyet Rusya’nın bu istekleriyle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etki alanlarını genişletmek
Soru Açıklaması
42.
28 Şubat 1953’te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında Dostluk ve İş Birliği Antlaşması imzalanarak Balkan Paktı kurulmuştur. Bu antlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş, 9 Ağustos 1954’te Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır.

Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kıbrıs nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması
Soru Açıklaması
43.
Dünyada yaşanılan bazı anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla dönem dönem ara buluculuk faaliyetlerinde bulunulmuştur.

Bu doğrultuda yapılan;

- 13 Haziran 1980: Venedik Deklarasyonu,

- 6 Ağustos 1981: Fahd Planı,

- 1 Eylül 1982: Reagan Planı

ara buluculuk girişimleri, aşağıdaki hangi iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulunmasını amaçlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Filistin – İsrail
Soru Açıklaması
44.
Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası barışı koruma faaliyetleri önem kazanmıştır. Türkiye de TBMM kararları çerçevesinde barışı koruma ve uygulama girişimlerine barış gücü olarak katılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda Türk askerinin görev aldığı bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hindistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.