logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
1.
Sosyal bilgiler öğretmeni, İnkılap Tarihi dersinde Atatürk’ün doğup büyüdüğü Selanik ve Manastır şehirlerini anlatırken bir öğrencinin sorusuna, “Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler bir arada yaşamıştır.” cevabını vermiştir.

Buna göre öğrenci, öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?
Doğru Cevap: "B" Atatürk’ün yaşadığı şehirlerdeki kültürel farklılığın sebebi nedir?
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.

Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Ülkede eğitim birliği sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Online Testler

Bu şemada başlık olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Asker Mustafa Kemal
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal, 1905’te Şam’a atandı. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek için “Vatan ve Hürriyet” adında bir cemiyet kurdu.

Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz?
Doğru Cevap: "A" İleri görüşlülüğünü
Soru Açıklaması
5.
• Liman ve demir yolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerleriyle irtibat hâlindeydi.

• Ticari önemi nedeniyle çok sayıda yabancı tüccar tarafından ziyaret ediliyordu.

• Avrupa’da basılan gazete, dergi ve kitapların kolayca temin edilebildiği bir yerdi.

Selanik’e ait bu özelliklerden yola çıkarak şehirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel etkileşime açıktır.
Soru Açıklaması
6.
Mustafa Kemal, Manastır’da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?
Doğru Cevap: "B" Fikir hayatı
Soru Açıklaması
7.
Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal halkı organize etmiş ve mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır.

Mustafa Kemal’in bu başarısında, aşağıdakilerden hangisinde elde ettiği beceri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı yerli halkı örgütlemesi
Soru Açıklaması
8.
Mustafa Kemal, Selanik’te askerlik görevini sürdürürken bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışarak İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip ediyordu.

Mustafa Kemal’in Selanik’teki bu faaliyetleri, Millî Mücadele’deki liderliğine hangi açıdan katkı sağlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Siyasi
Soru Açıklaması
9.
İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nda savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devleti’ne bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarının kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini istemiştir.

Osmanlı Devleti bu tutumuyla;

I. Ekonomik problemlerden kurtulmak

II. Kaybettiği toprakları geri almak

III. Doğu Akdeniz’de etkinliğini arttırmak

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu’yla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken;

• göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,

• yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,

• yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin vermiş,

• ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Tehcirle Anadolu’daki Ermeni varlığı bitirilmek istenmiştir
Soru Açıklaması
logo
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TEOG: 2015-2016 / I. DÖNEM - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
11.
Mütarekeden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşmacı politika izlemiştir.
Soru Açıklaması
12.
Online Testler

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerin ortak özelliği olarak söylenemez?
Doğru Cevap: "A" İşgallere karşı ortak hareket etmişlerdir.
Soru Açıklaması
13.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülke yer yer işgal edilmişti. Azınlıklar işgalci güç- lerle iş birliği yaparak vatanımızın bölünmesi için çalışıyordu. Osmanlı idaresi ise olaylara karşı halkı sükûnete çağırmaktaydı. Kurtuluşu kendisinde gören halk, Kuvayımilliye birliklerini kurarak düşmanla mücadeleyi başlattı.

Buna göre Kuvayı-milliye ruhunun oluşmasında;

I. İstanbul yönetiminin pasif tutumu

II. İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgali

III. Azınlıkların faaliyetleri

IV. Büyük Millet Meclisine karşı isyanların çıkması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Millî birlik ve beraberliği sağlamak
Soru Açıklaması
15.
• Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür.

• Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

Misakımillî’nin bu kararları ile

I. Vatanın bütünlüğü

II. Tam bağımsızlık

III. Ulusal egemenlik

kavramlarından hangileri arasında ilişki kurulabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
16.
Hıyanetivataniye Kanunu’nun “Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.” maddesinin gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yargının işleyişini hızlandırmak
Soru Açıklaması
17.
Sevr Antlaşması hiçbir zaman Türk milletini karamsarlığa düşürmedi. Tam aksine mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadele’yi sonuna kadar destekledi.

Bu bilgiye göre Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tutumu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Ümitsizliğe düşmemiştir.
Soru Açıklaması
18.
Sivas Kongresi öncesi işgal kuvvetleri ve Osmanlı Hükûmeti, Mustafa Kemal hakkında tutuklama kararı çıkartarak kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmışlardır. Bu olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal, aldığı tedbirlerle kongrenin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Buna göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştığı sorunları kararlılıkla aşmasını bilen bir liderdir.
Soru Açıklaması
19.
Çukurova ve bölgeyi işgale başlayan Fransız komutan yayımladığı bildiride; silah atılan evin yakılacağı, öldürülecek bir Fransız askerine karşılık kura ile seçilecek halktan iki kişinin kurşuna dizileceği gibi insanlık dışı önlemlere yer vermiştir.

Fransız komutan bu bildiri ile

I. Yöre halkının direnmesini engellemek

II. Bölge halkının can güvenliğini sağlamak

III. Bölgede işgali kolaylaştırmak

IV. Bölgede barış ve huzuru gerçekleştirmek

amaçlarından hangilerini hedeflemiş olabilir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
20.
Doğu Cephesi’nde kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

Bu bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan başarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Cepheler arasında güç birliğini sağlamıştır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
%d blogcu bunu beğendi: