logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / SOSYAL BİLİMLER
1.
MÖ 3000 yılında Mısır’da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır’a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemi’ni başlatmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Mısır’da,

I. siyasi birliğin kurulduğu,

II. dinî gücün tek elde birleştiği,

III. toplumun sınıflara ayrıldığı,

IV. feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
2.
Orhun Abidelerinde, “İnsanoğulları üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş; Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş… Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış.” ifadeleri yer almaktadır.

Buna göre kağanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yönetimde tek söz sahibi olduğuna
Soru Açıklaması
3.
Emevîler Dönemi’nde, Arap milliyetçiliği politikası izlenmiş ve ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır.

Bu uygulamaların Dört Halife Dönemi’ndeki,

I. Bütün Müslümanlar eşittir.

II. Vilayetleri, merkezden atanan valiler yönetir.

III. Halifeler seçim yoluyla belirlenir.

durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
4.
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, hayatının son yıllarında ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırmıştır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" Devletin, hanedanın ortak malı olduğunun
Soru Açıklaması
5.
Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde, Tokat civarında Bozoklu Celâl adında bir sipahinin çıkardığı isyan, daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur. Bu isyanların temel nedeni ekonominin bozulmasıdır.

Bu bilgiyle Celâlî İsyanlarının nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Avrupalı devletlerin reayayı kışkırtması
Soru Açıklaması
6.
Osman Gazi; Eskişehir’i kardeşi Gündüz Bey’e, Karacahisar’ı oğlu Orhan Bey’e, Yarhisar’ı Hasan Alp’e, İnegöl’ü silah arkadaşı Turgut Alp’e vermiştir. Ayrıca kayınbabası Şeyh Edebali’ye Bilecik’in öşür vergisini bırakmıştır.
Osmanlı kroniklerinde yer alan bu bilgilerle Osman Gazi’nin idari düzenlemeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Dirliklerin, “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışıyla dağıtıldığı
Soru Açıklaması
7.
Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa’da etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne yansımaları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" lk Türk matbaasının açılması
Soru Açıklaması
8.
II. Mahmut yeni kurduğu askerî birliklere fes giydirmek istediğinde Şeyhülislam Mehmet Tahir Efendi bunun şeriata aykırı olduğunu ileri sürmüştür.

TBMM’de fesin yerine şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul edilmesini Hristiyanlaşma olarak yorumlayan bazı kişiler, buna tepki göstermiştir.

Bu olaylar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Dini kullanarak yeniliklere karşı çıkıldığına
Soru Açıklaması
9.
I. Milletler Cemiyetinin kurulması

II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak belirlenmesi

III. Ulusların kendi geleceklerini kurma hakkının olması

ABD Başkanı Wilson’un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Nil; 16 Mayıs 1919’da İngiltere Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndererek Batı Anadolu’daki bir kentin işgalini protesto etti. Kentte nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğunu vurguladı. İşgalcilerin bir-iki saat içinde iki bine yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin’i yıllar sonra bile onurla anacağını da sözlerine ekledi.

Nil’in bu mektubunda aşağıdaki yerlerden hangisinin işgalini protesto ettiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" İzmir
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / SOSYAL BİLİMLER
11.
Aşağıdakilerden hangisinin, Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesini uygulamaya koyma konusundaki düşüncelerini olumlu etkileyen ulusal girişimlerden biri olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "B" Saltanat Şurasının toplanması
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal’in sine-i millete dönmek olarak nitelendirdiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden ve resmî görevinden istifa etmesi
Soru Açıklaması
13.
İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir… Kime sorarsanız sorunuz, bu… Doğan çocuğun adıdır.” demiştir. Abdurrahman Şeref Bey’in “Doğan çocuğun adıdır.”

şeklinde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyetin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
14.
Online Testler

Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Atatürk’ün nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Türk Medeni Kanunu’nun yürürlükte olduğuna
Soru Açıklaması
15.
Atatürk, “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır... Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir. Millet hükûmettir.” demiştir.

Atatürk’ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Millî egemenliğin
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

Aşağıda bir alana ait topoğrafya haritası verilmiştir. Bu haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Boyun
Soru Açıklaması
17.
Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak, beklenen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara "anomali" denir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ekvatora yakınlık
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda, bazı iç kuvvetler ve karşısında da yer şekilleri verilmiştir. İç kuvvet Yer şekli

I. Depremler Çöküntü ovaları

II. Volkanizma Ada oluşumları

III. Epirojenez Kıyı taraçaları

Numaralandırılan bu iç kuvvetlerden hangileri, karşısındaki yer şeklinin oluşumunda doğrudan etkilidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Online Testler

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde, toprak oluşumunu sağlayan kimyasal ayrışmanın daha hızlı gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
20.
Online Testler

Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renkli noktalarla gösterilmiştir.

İlk medeniyetlerin bu yerlerde kurulmasında ve gelişmesinde etkili olan öncelikli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İklim
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / SOSYAL BİLİMLER
21.
I. Doğum oranı az ve çocuk nüfus oranı çok düşüktür.

II. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı düşüktür.

III. Ortalama yaşam süresi kısa ve yaşlı nüfus oranı düşüktür.

Yukarıdakilerden hangileri, gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
22.
Bir bölgenin iklim özellikleri ile bu bölgedeki bitki örtüsü arasında yakın bir ilişki vardır. Karasal iklimin en büyük özelliği, yaz-kış ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, kışların çok soğuk geçmesi ve kar yağışının fazla olmasıdır.

Türkiye’de bu iklimin egemen olduğu alanlarda aşağıdaki bitkilerden hangisinin yetişmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "D" Sığla
Soru Açıklaması
23.
Türkiye’de birçok yerleşmenin kuruluş yeri ile adı arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Örneğin, Uzunköprü, Vezirköprü, Taşköprü gibi akarsuların doğrudan doğruya köprüler vasıtasıyla geçilebildiği yerlerde kurulmuş yerleşmeler olduğu gibi, Yolüstü, Yolveren, Dörtyol gibi konaklama amacı ile kurulmuş yerleşmeler de bulunmaktadır.

Bu yerleşmelerin kuruluşu ve gelişiminde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Ulaşım
Soru Açıklaması
24.
Günümüz dünyasında bazı ülkeler askerî, ekonomik ve siyasal anlamda iş birliği yaparak bazı örgütlerin kurulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı, üye ülkelerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır.

Bu amaçlarla kurulmuş örgütler içerisinde yeni ülkelerin katılımı ile sınırları en değişken olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Birliği
Soru Açıklaması
25.
Online Testler

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde demir yolu ağı diğerlerine göre daha seyrektir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
26.
Özellikle teknolojik gelişmenin yoğun olmadığı ve gelişmemiş olarak nitelendirilen bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi çok daha belirgindir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Antarktika’da bazı istasyonlarda insanların yaşaması
Soru Açıklaması
27.
I. Sel ve taşkınlar

II. Depremler

III. Çığlar

IV. Volkanik patlamalar

Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
28.
Aristoteles, var olanı var olan olarak ele alan felsefe disiplinini “ilk felsefe” olarak adlandırır. Bu felsefe disiplininin, varlığı bir bütün olarak ele aldığını ve varlığın ilk ilke ve nedenlerini ortaya koyduğunu söyler.

Bu parçaya göre, Aristoteles’in ilk felsefe olarak adlandırdığı felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ontoloji
Soru Açıklaması
29.
Bir masal kahramanı olan "deniz kızı"nın var olduğu ya da olmadığı bilgisini doğru kabul etmem için bu bilgiye yalnız başıma benim sahip olmam pek de önemli değildir. Fakat "deniz kızı"nın denizde var olan bir varlık olduğu bilgisini benim dışımdaki kişiler de doğru kabul ediyorsa ancak o zaman bu bilginin doğruluğundan söz edebilirim.

Bu parçada görüşlerini dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisini bilginin doğruluk ölçütü olarak kabul etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Tümel uzlaşım
Soru Açıklaması
30.
Berkeley, maddenin varlığını niçin yadsımıştır? Berkeley’nin gerçek bir dil araştırmasına tabi tutarak sıkı bir yoklamadan geçirdiği şey, "maddenin kendisi" değil de "madde" sözcüğü, bunun kullanılışı ve anlamıdır. Bu tavrıyla o, düşünmeye bir yöntem değişikliği getirir. Çünkü bir anlam taşıyormuş gibi görünen, anlamdan yoksun ifadeler olabileceğini görmüştür.

Bu parçada sözü edilen yaklaşım, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Analitik felsefe
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / SOSYAL BİLİMLER
31.
Değişmez bir insan doğası yoktur. İnsanı var eden sadece kendi eylemleridir. Yani, insan önce var olur ve ardından kendi eylemleri ile kendi özünü ve doğasını oluşturur. Bu özü oluştururken yapabileceği eylemleri kısıtlayan, kendi iradesi dışında hiçbir güç yoktur. Bu durumun en önemli sonuçlarından biri, insanın eylemlerinde tamamen özgür olduğu gerçeğidir.

Bu parçadaki düşünceler, aşağıdaki görüşlerden hangisine yakındır?
Doğru Cevap: "B" Sartre'ın varoluşçuluğuna
Soru Açıklaması
32.
İnsanların mecbur olmadıkları, başka türlü davranabilecekleri hâlde belli bir şekilde davrandıkları için alkışlandıkları veya mahkûm edildikleri, ödüllendirildikleri ya da cezalandırıldıkları genelgeçer ahlakımızın tamamı sorumluluk kavramını içerir; sorumluluk ise siyah ile beyaz, haklı ile haksız, haz ile ödev arasında seçim yapma özgürlüğünü içerir. Böyle bir seçim yapma özgürlüğümüz olmasaydı hiç kimseye "Onu yapmak zorunda mıydın? Onu hangi ihtiyaçtan ötürü yaptın?" diyemezdik. Bu tür soruların gerisindeki varsayım kişinin onu yapmayabileceği veya başka bir şey yapabileceğidir.

Bu parçada savunulanlar;

I. determinizm,

II. indeterminizm,

III. otodeterminizm

özgürlük anlayışlarından hangilerine uygundur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
33.
Tanrının varlığını açıkça reddetmediği hâlde açıkça kabul de etmeyen, “Tanrı vardır.” veya “Tanrı yoktur.” diyebilmek için bilgimizin yeterli olmadığını öne süren ve bu nedenle tanrının varlığı veya yokluğu üzerine ontolojik bir kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia eden görüş, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Agnostisizm
Soru Açıklaması
34.
Doğanın bedensel ve zihinsel yetenekleri dağıttığı doğal durumda insanlar arasında saf bir eşitlik vardır. Bedensel olarak güçlü ve hızlı düşünen bir insanla, zayıf ve yavaş düşünen insan arasındaki fark, birinin diğerine üstünlük iddiasını doğrulayacak kadar fazla değildir. Çünkü bedensel ve zihinsel olarak zayıf olan kişi, yeteri kadar insanla veya bir hile ile güçlü olanı öldürmeye yetecek kadar güçlü sayılır. Bu doğal eşitlik güçlü, zayıf herkesin ölüm korkusu yaşamasına ve diğer insanlara karşı güvensizlik hissetmesine neden olur. Bu güvensizliğin sonucu ise herkesin herkese karşı daimî bir savaş hâlinde olmasıdır. Bunu engellemek için insanlar kendi aralarında yaptıkları bir sözleşme ile bazı haklarını devlete devrederler.

Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar barışı sağlamak için devletle sözleşme yaparlar.
Soru Açıklaması
35.
Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kuğuların beyaz olmasından çıkardığımız “Tüm kuğular beyazdır.” sonucu, gelecekte göreceğimiz tüm kuğuların beyaz olacağını ifade eder. Ancak, biz geleceği henüz yaşamadık ve gelecekte siyah bir kuğu görmeyeceğimizi bilmiyoruz.

Karl Popper’ın bu gerekçeyle, pozitivist bilim anlayışında karşı çıktığı temel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğrulanabilirlik
Soru Açıklaması
36.
36. - 40. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

İmanla bilgi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Doğru bilgi, inancın daha sağlam temellere dayandırılabilmesini sağlar ve inancı taklitten uzaklaştırır. Bununla birlikte bir bilgiye sahip olmak insanı doğrudan inançlı kılmaz. Çünkü inancın en temel ölçütü, kişinin gönlünde ve kalbinde hür iradeye dayalı bir boyun eğiş ve teslimiyetin bulunmasıdır. Nitekim bu durum bir ayette şu şekilde dile getirilmiştir: “Bedeviler ‘İnandık.’ dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama ‘Boyun eğdik.’ deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi…” (Hucurat, 49:14)

Bu parçada imanın hangi boyutu vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tasdik
Soru Açıklaması
37.
Hz. Muhammed’in, kimin müflis (iflas eden) olduğunu sorması üzerine sahabeler, müflisin tüm parasını ve malını kaybeden kişi olduğunu söylediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed, onlara şu şekilde bir açıklamada bulundu: “Benim ümmetimin müflisi şudur ki kıyamet günü namazla, oruçla, zekâtla gelir ama şuna sövmüş, buna iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüştür… Sevapları ona buna dağıtılır. Eğer borçlarını ödeyemeden sevapları biterse bu durumda diğerlerinin günahları alınıp ona yüklenir.”

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" İman olmadan ibadetlerin değeri yoktur.
Soru Açıklaması
38.
Hz. Nuh’tan itibaren yeniden kurtuluşu temsil eden aşura, bütün Sami dinlerinde önemli olarak görülen bir gündür. Hz. Peygamber de ramazan orucu farz kılınıncaya kadar, bu günde oruç tutmaya özen göstermiş, ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Hz. Hüseyin’in muharrem ayının onuncu gününde Kerbela’da şehit edilmesiyle birlikte, aşura günü yeni bir anlam kazanmıştır. Öyle ki bugün, Ehl-i Beyt’e gönül verenler açısından Hz. Hüseyin’in maruz kaldığı zulümlerin hatırlandığı bir matem gününe dönüşmüş ve muharrem ayının ilk on gününün oruçla geçirilmesi bir görev olarak algılanmıştır.

Bu parçadan hareketle aşura günüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Zamanla aidiyet çerçevesi daralmıştır.
Soru Açıklaması
39.
Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde şöyle demiştir: “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmedip haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını karşılarsa Allah da onun bir ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da onun kıyamet günündeki ayıp ve kusurunu örter.”

Bu parçada aşağıdaki ahlaki kavramlardan hangisinin vurgulandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Müsamaha
Soru Açıklaması
40.
İslam kültüründe temizlik bir bütün olarak değerlendirilmiş; hem genel anlamdaki temizlik hem de ibadet amaçlı temizlik birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmıştır. Bu çerçevede İslam âlimleri temizliği; maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik olarak üç kısma ayırmışlardır. Maddi temizlikle beden, elbise ve çevre temizliğini; hükmi temizlikle ibadetlere hazırlık amacıyla gerçekleştirilen temizliği; manevi temizlikle de gıybet, yalan, kibir ve gösteriş gibi kötü davranışlardan sakınmayı ifade etmişlerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin maddi temizlik yönü daha belirgindir?
Doğru Cevap: "C" Necasetten taharet
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2016 / SOSYAL BİLİMLER
41.
41. - 45. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

Çoğu zaman günlük deneyimlerimiz, başlıca bilgi kaynağımız olan duyuların bizi yanılttığını göstermiştir. Ancak insanlık tarihine baktığımızda da bizim bugün apaçık yanlış olduğunu kabul ettiğimiz birçok şeyin geçmişte yanılmaz doğrular olarak benimsendiğini görürüz. Bu durum felsefe tarihinde, doğru bilginin imkânından şüphe eden filozofların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu parçada sözü edilen filozoflar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
Doğru Cevap: "A" Septikler
Soru Açıklaması
42.
Thales “Gerçekten var olan sudur.” diyordu. “Su” ile anlatılmak istenen neydi? Her şeyin kaynağı su mudur? Yoksa Thales algılanabilir dünya ile evrenin algılanamayan nedeni arasında metafizik bir ayrım mı yapıyordu? Thales için “su” yalnızca madde değildir; o aynı zamanda yaşamdır, devinimdir, ruhtur.

Buna göre “su” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Evreni oluşturan unsurlardan biridir.
Soru Açıklaması
43.
Epiktetos şöyle der: “At şarkı söyleyemediği için mutsuz mudur? Hayır. Köpek uçamadığı için mutsuz mudur? Hayır. İnsan aslanları boğazlayamadığı için mutsuz mudur? Hayır. Çünkü at koşamadığı, köpek duyumsayamadığı zaman mutsuz olur. Ya insan? İnsan ise utancını, iyiliğini, bağlılığını, adaletliliğini yitirdiği zaman, tanrıların onun ruhunda yaratmış olduğu tanrısal özellikler silindiği zaman mutsuz olur.”

Epiktetos’un bu sözlerinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Her varlık doğasına uygun davrandığında mutlu olur.
Soru Açıklaması
44.
Platon’a göre bir sanat eserinin güzelliği, ideasından aldığı pay ile doğru orantılıdır. Yani onlar aslında gerçek güzelliğin kopyalarıdır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Sanat eserinden bağımsız bir güzel ideası vardır
Soru Açıklaması
45.
Hobbes’a göre kılıcın zoru olmadan sözleşmeler kelimelerden ibarettir ve bu hâliyle sözleşmelerin insanı korkutacak gücü yoktur. Adaletin etkili biçimde var olabilmesi de devletin araçları tarafından uygulanmasına bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuçtur?
Doğru Cevap: "A" Yasaların yaptırım gücü olmalıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.