logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / SOSYAL BİLİMLER
1.
Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur.

Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?
Doğru Cevap: "C" Epigrafi
Soru Açıklaması
2.
Çin kaynaklarına göre Hunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar, biraz büyüyünce eline ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlardı. Daha sonra da tilki ve tavşanları avlarlar, bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi.

Buna göre Hunlarla ilgili olarak;

I. temel geçim kaynaklarının avcılık olduğu,

II. küçük yaşlardan itibaren savaş aletleri kullandıkları,

III. yaşam biçimlerinin askerî özelliklerini geliştirdiği

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Abbasiler, Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Bu sayede Abbasiler Dönemi’nde Türklerin İslamiyet’e geçişi hızlandı. Özellikle Mutasım Dönemi’nde Türkleri önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılar.

Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Bizans topraklarının büyük kısmını fethettiklerine
Soru Açıklaması
4.
XIII. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaeddin Keykubad’a sığınan Necmeddin Razi; “Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış; âlimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır.” demiştir.

Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nin, Balkanlarda fethettiği topraklarda aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İnanç birliğini
Soru Açıklaması
6.
Kanuni Dönemi’nde Osmanlı ülkesine gelen Busbecq; “Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet ve faziletin ödülü oluyor. Kişi tembel ve sahtekâr ise hiçbir zaman yükselemiyor, küçümsenip hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle, neye teşebbüs etseler başarılı oluyorlar ve hükmeden bir ırk olarak hâkimiyetlerinin sınırlarını her gün genişletiyorlar.” demiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

I. liyakata önem verildiği,

II. toplumda hoşgörünün egemen olduğu,

III. toplumda dikey hareketliliğin olduğu

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı iktisadi anlayışının oluşmasında,

I. örf,

II. din,

III. coğrafya

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde aralarında Keçecizâde Fuat Paşa’nın da bulunduğu bir Avrupalı diplomatlar toplantısında şöyle bir konuşma geçer:

Diplomat:  Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir?

Fuat Paşa:  Osmanlı İmparatorluğu!

Diplomat:  Nasıl olur?

Fuat Paşa:  Çünkü siz dışarıdan, biz içeriden var kuvvetimizle yıkmaya çalıştığımız hâlde o hâlâ ayakta duruyor.

Bu metinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" İç ve dış tehdit altında olduğuna
Soru Açıklaması
9.
Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış; yeni yönetim, ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır.

Bu durumun;

I. Rusya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi,

II. Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephe sayısının azalması,

III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak desteklemesi

durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Lozan Barış Konferansı’nın iç tüzük görüşmelerinde, konferansın adı, görüşmelere katılacak delege sayısı ve kurulacak komisyonlar ile komisyon başkanlarının seçimi konularında Türkiye’nin itirazlarına rağmen İtilaf Devletleri’nin teklifleri kabul edilmiştir.

İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısını görmezlikten geldikleri
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / SOSYAL BİLİMLER
11.
İstanbul’un işgalinin ardından Mebusan Meclisi, milletvekillerinin verdiği bir önergeyle güvenli bir ortamda görev yapma olanağı oluşuncaya kadar genel birleşimlerin ertelenmesi yönünde bir karar almıştır.

Bu kararın, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına
Soru Açıklaması
12.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 1. maddesi, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” şeklindedir.

Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet’in ilan edilmesine
Soru Açıklaması
13.
Mustafa Kemal; “Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık.’’ demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılmış olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Hatay’ın ana vatana katılması
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’nin dış politikada yaşadığı tehlikeler bazı şairlerin dizelerine yansımıştır: Verilmeyecek şeyler vardır: Şeref gibi, şan gibi; Kars gibi, Ardahan gibi!..

Bu dizelerin, aşağıdaki devletlerden hangisinin bu yerlere yönelik isteklerine dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Sovyet Rusya
Soru Açıklaması
15.
Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadın'ın Kazan Köyü'nün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir.

Satı Kadın'ın seçimle muhtar olabilmesi;

I. cumhuriyetçilik,

II. halkçılık,

III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
16.
Online Testler

Buna göre; Güney Yarım Küre’de yer alan 20 oC izoterminin, Güney Amerika Kıtası’nın batısında Ekvatora doğru uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Peru soğuk su akıntısının soğutucu etkisi
Soru Açıklaması
17.
+8. saat dilimini kullanan Çin’in Şanghay kentinde bulunan bir grup turist 2017 yılına burada girmiştir. Ziyaret sonrasında grubun uçağı 01.01.2017 tarihinde saat 02.30’da kalkarak -8. saat dilimini kullanan ABD’nin San Francisco kentine 11 saatlik uçuşun ardından inmiştir.

Buna göre, uçağın indiği anda San Francisco’da geçerli olan tarih ve saat aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 31.12.2016, Saat 21.30
Soru Açıklaması
18.
Online Testler
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
19.
Online Testler

Bu alanların hangilerindeki kar ve buz erimeleri akarsuların beslenmesine daha fazla katkı sağlar?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
20.
Bulunduğunuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor?

Çevrenizde hangi ürünler yetiştiriliyor?

Isınma ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz?

Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılıyor?

Yukarıdaki sorularla yoklanmak istenen bilgiler arasında, coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme konuları yoktur?
Doğru Cevap: "B" Ulaşım Coğrafyası
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / SOSYAL BİLİMLER
21.
Online Testler

Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Çocuk ölüm oranları artmıştır.
Soru Açıklaması
22.
Online Testler

Belirtilen alanların coğrafi özellikleri dikkate alındığında, bu bitki örtüsünün yetişme koşullarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Akdeniz iklim koşullarının etkili olduğu alanlarda yetişmektedir.
Soru Açıklaması
23.
Online Testler

Bu alanların hangisinde engebelilik daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun 1927 yılından günümüze kadar geçirdiği değişimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kırsal nüfus oranı artmıştır
Soru Açıklaması
25.
Online Testler

Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Çöl bölgesi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi, yer şekillerinin tarım faaliyetleri üzerindeki sınırlayıcı etkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Engebeli alanlarda tarla yerine bahçe tarımının tercih edilmesi
Soru Açıklaması
27.
I. Şiddetli fırtınalar

II. Ay’ın çekim gücü

III. Okyanus tabanı depremleri

IV. Deniz altı volkanizması

Yukarıdakilerden hangileri tsunamilerin oluşumunda etkilidir?
Doğru Cevap: "E" III ve IV
Soru Açıklaması
28.
Fizik üzerine fizik yapılamaz ama felsefe üzerine felsefe yapılabilir; hatta bu, felsefe için bir gereklilik olarak düşünülebilir. Çünkü felsefenin ne olduğu, gerekli olup olmadığı, işe yarayıp yaramadığı ya da nasıl yapılabileceği gibi sorular sorulduğunda bile esasen felsefe yapılmaya başlanmaktadır. Genel olarak varlık, bilgi ve değerler üzerine sorular soran felsefe, kendisine dair de sorular sormakta ve bunlara cevap aramaktadır.

Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Felsefe kendi olanaklılığı ve yöntemi üzerine de sorular sorar.
Soru Açıklaması
29.
Platon’dan beri doğruluk hakkında genel olarak kabul gören bazı ilkeler vardır. Bunlardan biri olgulara dair bütün soruların tek bir doğru yanıtı olduğu, bir diğeri de bu doğru yanıtların birbirleriyle çelişmemesi ve hepsinin bir arada uyumlu bir bütün oluşturması gerektiğidir.

Bu parçada dile getirilen ilkelerin belirttiği doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tutarlılık
Soru Açıklaması
30.
Locke, nesnelerin kendilerini izlenimler olarak duyularımıza duyurduğunu, nesneler konusundaki fikirlerimizin temelinde bu izlenimlerin bulunduğunu söylüyordu. Ama Berkeley’in işaret ettiği gibi bu tür bir argüman, evrende zihnimizden bağımsız birtakım nesnelerin varlığına değil yalnızca bir fikirler evreninin varlığına işaret eder.

Bu parçada Locke ve Berkeley’in ele aldığı bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deneycilik
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / SOSYAL BİLİMLER
31.
O, İdealar Kuramı’nın tekil varlıklar dünyası ile tümel idealar dünyasını gereksiz ve haksız bir şekilde birbirinden ayırdığını ve onları birbirleriyle birleştirme yönündeki çabalarının sonuçsuz kalmak durumunda olduğunu düşünür ve bu iki dünyayı birbirine yaklaştırmak, birleştirmek ister. Bu yönde olmak üzere idealara ilişkin varlık kuramı içinde büyük bir değişiklik yaparak ideaların ve kendi terminolojisiyle formların tekil varlıkların üstünde veya dışında bulunmadıklarını, onlardan bağımsız olmadıklarını, tersine “onların içinde, onlara içkin” olduklarını savunur.

Bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aristoteles
Soru Açıklaması
32.
Havaya atılan bir taş, bilinçli bir varlık olsaydı, her ne kadar öyle olmasa da, kendi irade gücüyle hareket ettiğini hayal edecekti. Gerçekte onu hareket ettiren, mekanik etkilerdir. İnsanlarda da buna benzer bir durum vardır: Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz. Hâlbuki eylemlerimiz, doğadaki diğer tüm olaylar gibi belli bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşir.

Bu parçada dile getirilen düşünceler ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "B" Determinizm
Soru Açıklaması
33.
2007 yılında bir kemancı Washington şehrinin metrosunda bir konser verdi. Daha ziyade bir mahalle delikanlısını andıran müzisyen bir çöp kutusunun hemen yanında, duvara dayanmış bir hâlde, 45 dakika boyunca ünlü bestecilerin klasikleşmiş eserlerini çaldı. Bu esnada bin yüz kişi hiç durmaksızın yanından koşar adım geçti. Yedi kişi bir andan biraz daha uzun bir süre durdu. Kimse alkışlamadı. Durup bakmak isteyen çocuklar oldu ama anneleri tarafından sürüklenerek götürüldüler. Onun, dünyanın en çok aranan ve beğenilen virtüözlerinden Joshua Bell olduğunu kimse bilmiyordu.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Güzellik objenin bir özelliği değil süjenin zihnindedir.
Soru Açıklaması
34.
Doğal özgürlüğümüz, insanlığımızın zorunlu bir parçasıdır. Özgürlüğümüzden tamamen vazgeçersek ya da köleleşirsek tam insan olmaktan çıkarız. Toplum, özgürlüğümüzü tamamen elimizden alsaydı topluma katılmanın hiçbir anlamı olmazdı; çünkü zamanla insanlığımızı kaybederdik. Peki özgürlüğümüzü feda etmeden bir devlet oluşturabilir miyiz? Bu olanaksız gibi görünebilir ama bireysel özgürlüklerimiz ile kamu çıkarını bağdaştırabiliriz.

Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Rousseau
Soru Açıklaması
35.
Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton Kuramı’nı temel alan eski fizikten kalma varsayımların hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski fizik anlayışında bulunan, her olayın bir nedeni olduğu ya da olayların, nedenleri tarafından belirlendikleri anlayışını yeni fiziğe aktaramayacağınız gibi “parçacık” terimini Kuantum Kuramı içinde kullanıyorsanız parçacığın Newtoncu anlamda küçük bir madde parçası olduğunu da varsayamazsınız.

Newton Kuramı ile Kuantum Kuramı hakkındaki bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Bu iki kuramın farklı paradigmalarda olduğu
Soru Açıklaması
36.
36. - 40. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.

Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının belirli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeleri şeklinde gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu yönüyle zekât, bir yandan Müslümanın, Allah’ın verdiği nimetlere şükrünün bir ifadesi; diğer yandan içinde yaşadığı topluma karşı insani vazifesidir. Bu ibadet sayesinde, zengin ile fakir arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi olumsuz duygular ortadan kalkar; dostluk ve sevgi bağları güçlenir.

Bu parçada zekât ibadetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağladığı
Soru Açıklaması
37.
Hicretten sonra Hz. Muhammed'in öncülüğünde; Müslümanlar, Yahudiler ve henüz Müslüman olmamış Arapların bir arada barış ve güven içinde yaşamalarını tesis edecek bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmada şehrin iç huzurunun sağlanması, dıştan gelebilecek tehlikelerin önlenmesi, fertler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bazı ekonomik yükümlülüklerin tespiti gibi hususlar yer almıştır. Özellikle şehrin korunması hususunda Yahudilerden, iş birliği içinde olmaları ve Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurmamaları istenmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Medine Sözleşmesi
Soru Açıklaması
38.
İnsanı diğer canlılardan ayıran, ona sorumluluk yüklenmesine vesile olan düşünme ve anlama yetisine akıl denmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’e göre de insanı insan yapan, onun her türlü davranışına anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan, akıldır. Bu bağlamda Bakara Suresi’nin 242. ayetinde “Allah, ayetlerini akledesiniz diye açıklamaktadır.” biçiminde bir uyarı ve yönlendirme yer almaktadır.

Bu parçada verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Vahiy gelmese de insan, aklıyla Yaratıcı’nın varlığını ve birliğini kavrayabilir.
Soru Açıklaması
39.
Hicri ikinci asırdan itibaren âlimler; İslam coğrafyasının genişlemesi ve zamanın farklılaşmasıyla birlikte ortaya çıkan ibadet ve günlük hayatla ilgili soru ve sorunlara, İslam dininin temel kaynaklarına dayanarak çözümler üretmiş ve bunlarla ilgili hükümler geliştirmişlerdir. Âlimler tarafından üretilen bu hükümler, onların yetiştirdiği öğrencilerin de katkılarıyla geniş kitlelere ulaşmış ve zamanla sistemleşmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan düşünce akımları, İslam düşüncesinde fıkhi yorumlar olarak isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yorum türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maturidilik
Soru Açıklaması
40.
Online Testler

I. Kişinin yüzüne karşı söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmak

II. Bir kişinin ayıp ve kusurlarını küçümseyerek eğlence konusu yapmak

III. Başkasında var olan olumlu özellik ve imkânlardan rahatsız olmak

Tanımları verilen bu kötü davranışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
logo
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
YGS: 2017 / SOSYAL BİLİMLER
41.
41. - 45. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

Yanından ayrılırken kendi kendime dedim ki: “Doğrusu belki de ikimizin de iyi, güzel bir şey bildiğimiz yok. Ama gene ben ondan daha bilgeyim; çünkü o hiçbir şey bilmediği hâlde bildiğini sanıyor. Ben ise bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum.”

Sokrates’in meşhur savunmasından alınan bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Cehalet neyi bilmediğini bilmemektir.
Soru Açıklaması
42.
Eylemsizlik, yan geldimcilik, “Ben yapmazsam elbet bir yapan çıkar! Benim yapmadığımı başkaları yapabilir!” diyen kimselerin davranışıdır. Size anlatacağım öğreti ise bunun tam tersidir. Çünkü bu öğreti, “Ancak eylem içinde, iş içinde gerçeklik vardır.” der. Hatta daha ileri giderek “İnsan kendi tasarısından başka bir şey değildir; kendini yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde vardır; yani hayatından, edimlerinin toplamından ibarettir.” diye de ekler.

Bu parça aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin ahlak görüşünü yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Varoluşçuluk
Soru Açıklaması
43.
Platon’a göre bütün nesneler kendi öncesiz-sonrasız arketiplerinin, yani idealarının taklitleri, kopyalarıdır. Taklitler ve kopyalar dünyası ontolojik olarak gerçek dünya değildir. Bu nedenle bilgi bu tek tek şeylerin bilgisi değil gerçek şeyler olan ideaların bilgisi olmalıdır. Bu da ancak ideaların kendilerinin akılla kavranması ile olanaklıdır. Sanat da bir taklittir ve şeylerin imgesel taklitlerini yaratır. Bu da gerçeklikten ontolojik olarak iki basamak uzaklaşmak ve epistemolojik olarak değersiz kabul edilmek anlamına gelmektedir.

Bu parçada Platon’un sanatı eleştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taklidin taklidini yaparak bizi hakikatten uzaklaştırması
Soru Açıklaması
44.
Din felsefesi ve teoloji birçok ortak konuya sahip olmasına karşın bakış açısı ve kullanılan yöntemler nedeniyle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Söz gelimi teolog, bir dine yönelik ön kabullerden veya vahiyden hareket ederek değerlendirmede bulunurken felsefeci, düşüncelerini herhangi bir ön kabule dayandırmaz ve rasyonelliği esas alarak ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefecinin “tanrı” kavramını ele alış biçimini en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Tanrı bütün dogmalardan bağımsız olarak ele alınmalıdır.
Soru Açıklaması
45.
Bilim felsefecisi Popper, bilimsel olmayı "sınanabilir" ve “yanlışlanabilir" olmaya dayandırmıştır. Bu ilkeye göre bir teorinin bilimsel olması için deneylerle, sınamalar yoluyla test edilebilir ve çürütülebilir önermelere sahip olması gerekir. Popper'a göre, test edilemeyecek, deneylerle çürütülemeyecek önermeler yanlışlanabilir olmadığından bilimsel de olmayacaktır.

Buna göre Popper’ın yanlışlanabilirlik ilkesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir önerme olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Dünya’da atılan nesneler her zaman yere düşer
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.